اوّل و دوّم: شروع از حجر الاسود و ختم به آن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 655ـ باید طواف را از «حجر الاسود» شروع کند، و به «حجر الاسود» ختم نماید، و همین اندازه که در عرف بگویند از حجر الاسود شروع کرده، و به آن خاتمه داده کافى است، و دقّت در محاذى بودن اجزاى بدن با حجر الاسود لازم نیست; ولى احتیاط واجب آن است که کمى قبل از حجر الاسود شروع کند، و کمى بعد از آن ختم نماید، تا یقین حاصل کند که هفت دورِ تمام انجام داده است.

مسأله 656ـ در طواف باید همان گونه که همه مسلمین طواف مى کنند شروع کند، و از دقّتهاى افراد وسواسى در مورد محاذات با حجر الاسود بپرهیزد، و در دورهاى دیگر توقّف در نزد حجر الاسود لازم نیست، بلکه بدون توقّف ادامه مى دهد تا هفت دور تمام شود تا مزاحمتى براى طواف کنندگان حاصل نگردد.

مسأله 657ـ گاه دیده مى شود که اشخاص جاهل در هر دورى که به هنگام طواف انجام مى دهند توقّف نموده، و مقدارى عقب و جلو مى روند تا محاذات با حجر الاسود را رعایت کرده باشند، این کار به هیچ وجه لازم نیست، بلکه گاهى حرام است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای