چهارم: «حجر اسماعیل» داخل طواف باشد
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 666ـ واجب است «حجر اسماعیل» را داخل در طواف کند، یعنى از بیرون حجر اسماعیل کعبه را دور بزند. بنابراین، اگر از داخل «حجر اسماعیل» طواف کند باید آن دور را نادیده گرفته، و از حجر الاسود اعاده نماید (ولى نظر به این که به عقب برگشتن در این گونه موارد با ازدحام جمعیّت مشکل است، بهتر این است که همراه طواف کنندگان آن دور را بدون نیّت ادامه دهد، تا به حجر الاسود برسد، سپس نیّت مى کند و آن دور را ادامه مى دهد).

مسأله 667ـ هرگاه شخصى عمداً از داخل حجر اسماعیل طواف کند، حکم ابطال عمدى طواف را دارد که در ابتداى مسائل طواف حکم آن گذشت.

مسأله 668ـ اگر کسى پس از انجام اعمال حجّ تمتّع متوجّه شود که چند شوط از طواف را، در طواف حج یا عمره، سهواً از داخل حجر اسماعیل انجام داده، حجّ او صحیح است، ولى باید آن طواف را تکمیل کند، سپس نماز طواف را اعاده نماید.

مسأله 669ـ اگر کسى در بعضى از دورها از روى دیوار حجر اسماعیل طواف کند، کافى است همان مقدار را اعاده کند، و اعاده تمام طواف لازم نیست (البتّه در شرایط کنونى عملا هیچ کس روى دیوار حجر نمى رود).

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای