پنجم: طواف در خارج خانه کعبه باشد
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 670ـ طواف باید در خارج خانه کعبه باشد. بنابراین، طواف در داخل خانه کعبه جایز نیست.

مسأله 671ـ جایز نیست روى آن قسمت از کناره کعبه که «شاذروان» نام دارد، طواف کند; هر چند امروز شاذروان طورى ساخته شده که عملا امکان طواف روى آن نیست.

مسأله 672ـ دست گذاشتن بر دیوار خانه کعبه، یا بر دیوار حجر اسماعیل، یا دست گذاردن روى حجر اسماعیل، ضررى براى طواف ندارد; هر چند احتیاط مستحب آن است که در آن طرف کعبه که شاذروان قرار دارد، هنگام طواف دست بر دیوار کعبه نگذارند.

مسأله 673ـ هرگاه در اثناى طواف داخل خانه کعبه شود طواف او باطل است، و باید اعاده کند، و هرگاه از درون حجر اسماعیل طواف کند همان دور را (چنان که در بالا گفته شد) از حجر الاسود اعاده کند; امّا اگر از روى دیوار حجر اسماعیل، یا شاذروان طواف کند، اعاده همان مقدار کافى است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای