ششم: حدّ مطاف
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 674ـ مشهور میان جمعى از فقها این است که باید طواف در فاصله مقام ابراهیم و خانه کعبه باشد(1) و از هر طرف باید این فاصله در نظر گرفته شود، بنابراین در طرف «حجر اسماعیل» محدوده طواف شش ذراع و نیم (کمتر از سه متر و نیم) خواهد بود، زیرا حجر اسماعیل (که مجموعاً بیست ذراع است) از آن کم مى شود، ولى حق این است که طواف در تمام مسجد الحرام جایز مى باشد; هر چند در غیر مواقع ازدحام رعایت احتیاط مستحب است; یعنى اگر طواف کردن در فاصله مزبور مشکل نباشد، از آن حد خارج نشود.

مسأله 675ـ اتّصال صفوف طواف کنندگان شرط نیست.

مسأله 676ـ طواف در طبقات بالا در حال ازدحام زیاد، و در مورد بیماران که اجازه طواف از پائین به آنها داده نمى شود، اشکالى ندارد; و گرفتن نایب لازم نیست.

 


1 . این فاصله بیست و شش ذراع و نیم، یعنى کمتر از سیزده متر مى باشد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای