هفتم: موالات
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 677ـ موالات عرفى در طواف شرط است; یعنى باید هفت دور پى در پى دور خانه خدا بگردد، و کمتر از هفت دور کافى نیست; ولى در طواف مستحب موالات شرط نیست.

مسأله 678ـ هرگاه طواف را عمداً قطع کند (براى رفع خستگى، یا نوشیدن آب، و مانند آن) ولى از مسجد خارج نشود، و قبل از فوت موالات بازگردد، و از همان جا که قطع کرده ادامه دهد، طوافش صحیح است. خواه کمتر از چهار شوط طواف کرده باشد، یا بیشتر.

مسأله 679ـ هرگاه کسى مشغول طواف واجب باشد و وقت نماز فریضه، یا نافله وتر فرا رسد، مى تواند طواف را قطع کرده، و نماز را به جا آورد، سپس بقیّه طواف را تکمیل کند; خواه قبل از چهار دور باشد، یا بعد از آن.

مسأله 680ـ اگر شخصى در حال طواف باشد، و وقت نماز واجب تنگ گردد، واجب است طواف را رها کند، و نمازش را بخواند، سپس اگر بعد از چهار دور رها کرده، از همانجا طواف را تمام نماید، در غیر این صورت بنابر احتیاط از اوّل شروع مى کند.

مسأله 681ـ قطع طواف براى رسیدن به نماز جماعت، یا رسیدن به وقت فضیلت نماز واجب، جایز بلکه مستحب است، و بعد از انجام نماز، طواف را از همانجا که قطع کرده ادامه مى دهد، و احتیاط مستحب آن است که طبق مسأله بالا عمل کند. (توجّه داشته باشید که این مسأله در مورد نماز جماعت است).

مسأله 682ـ اگر بدون عذر طواف را قطع کرد، و کارى که منافات با طواف داشت انجام داد، مثل این که فاصله زیادى انداخت، و موالات عرفیّه از بین رفت، احتیاط آن است که اگر چهار دور بجا آورده طواف را تمام کند، و سپس اعاده نماید; ولى مانعى ندارد از آغاز طواف را از سر بگیرد.

مسأله 683ـ هرگاه در اثناء طواف عذرى پیدا شد، مثل بیمارى شدید، یا حیض، یا باطل شدن وضو و مانند آن، اگر عذر مذکور بعد از تمام شدن چهار دور بوده، پس از رفع عذر برمى گردد، و طواف را تکمیل مى کند، ولى اگر قبل از تمام شدن چهار دور بوده، آن طواف را رها کرده، دوباره از اوّل شروع مى کند، و احتیاط مستحب در فرض اوّل (در غیر حیض) اتمام و اعاده است.

مسأله 684ـ هرگاه عذر شخصى که طواف را قطع کرده، ادامه پیدا کند تا زمانى که وقتِ انجامِ طواف تنگ شود، در صورت امکان باید او را به مسجد الحرام بیاورند و طوافش دهند، و اگر ممکن نیست برایش نایب بگیرند.

 

مسأله 685ـ اگر در حال سعى صفا و مروه یادش آمد که طواف را ناقص به جا آورده، باید برگردد و طواف را از همانجا که ناقص کرده تکمیل کند، سپس بقیّه سعى را بجا آورد، و طواف و سعیش هر دو صحیح است. لکن احتیاط واجب آن است که اگر طواف کمتر از چهار دور بوده، آن را تمام کند و سپس اعاده نماید. همچنین اگر سعى را کمتر از چهار بار انجام داده، آن را تمام نموده و سپس اعاده کند، و در هر دو حالت مى تواند طواف یا سعى را رها کرده، از اوّل بجا آورد.

مسأله 686ـ واجب نیست صورت طواف کننده در حال طواف رو به جلو باشد; بلکه مى تواند به سمت چپ و راست خود نگاه کند، و حتّى صورت را برگرداند و به عقب نگاه کند. همچنین مى تواند طواف را رها نموده، خانه را ببوسد، و سپس برگردد و از همانجا که قطع کرده طواف را ادامه دهد، ولى بهتر است این کارها را انجام ندهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای