استفتائات واجبات هفت گانه طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 687ـ شخصى طواف را از حجر الاسود شروع، و به رکن یمانى ـ که قبل از حجر الاسود است ـ ختم کرده، و فاصله رکن یمانى تا حجر را بدون نیّت ادامه داده، و دوباره از حجر الاسود نیّت کرده، و به رکن یمانى ختم نموده، و هفت دور طواف را به همین صورت انجام داده است. طواف او چه حکمى دارد؟

جواب: این طواف باطل است، و باید اعاده شود.

سؤال 688ـ اگر کسى قبل از حجر الاسود طواف را شروع نموده، و به همانجا ختم کند، آیا طوافش باطل است؟

جواب: طوافش باطل است.

سؤال 689ـ وظیفه شخصى که به اشتباه طواف را از رکن یمانى شروع، و به همانجا ختم کرده، و سپس نماز طواف را خوانده، و پس از آن متوجّه خطایش شده چیست؟ چنانچه در وسط طواف متوجّه اشتباهش گردد، و طوافش را به حجر الاسود ختم کند، آیا مقدار اضافى براى طواف ضرر دارد؟

جواب: طواف و نماز آن را باید اعاده کند، و اعاده در صورت دوّم احتیاط است.

 

سؤال 690ـ اگر شخصى یقین کرد رکن مستجار (رکن یمانى که قبل از حجر الاسود قرار دارد) حجر الاسود است، و طواف را از آنجا شروع و به همانجا ختم کرد، و بعد فهمید که این کار خطا بوده، تکلیفش چیست؟

جواب: طواف مذکور بنابر احتیاط واجب باطل است، و باید اعاده شود.

سؤال 691ـ شخصى در حال طواف کعبه را بوسیده، و احتمال مى دهد در آن حال چند قدم راه هم رفته باشد، و این شک بعد از انجام طواف به وجود آمده است. طوافش چه حکمى دارد؟

جواب: چون شک بعد از طواف بوده، طوافش صحیح است.

سؤال 692ـ شخصى در اثناء طواف به خاطر لمس و بوسیدن بیت الله الحرام از مسیر خود منحرف شده، و نمى داند در بازگشت طواف را از همان نقطه ادامه داده یا نه، اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: هرگاه شک بعد از طواف بوده طوافش صحیح است، والاّ باید از سر بگیرد.

سؤال 693ـ یکى از حجّاج خیال کرده به هنگام طواف مقدارى از شوط را بر اثر فشار جمعیّت طى کرده، ولى یقین به این مطلب ندارد، و از آنجا که نمى توانسته آن مقدار را برگردد و اعاده کند، بقیّه شوط را به قصد رجاء و احتیاطاً انجام مى دهد (تا اگر آن دور باطل بوده اضافه لغو باشد، و اگر صحیح بوده، اضافه بر طواف محسوب نشود) سپس هفت دور بجا آورده، و آن دور را حساب نکرده است. این طواف چه حکمى دارد؟

جواب: این طواف بنابر احتیاط صحیح نیست.

سؤال 694ـ شخصى به هنگام طواف بر اثر فشار جمعیّت چند گام به جلو رفته، سپس به جاى آن که همان مقدار را جبران کند، آن را رها کرده و یک دور دیگر به جا آورده، که مجموعاً هفت دور تمام و یک دور ناقص مى شود. آیا این طواف صحیح است؟

جواب: طوافش اشکال دارد، و باید آن را اعاده کند.

سؤال 695ـ اگر محرم از ابتدا بداند که بر اثر شلوغى طواف کنندگان مقدارى از طواف یا همه آن را بى اختیار انجام خواهد داد، آیا از اوّل مى تواند نیّت کند آن مقدار، که جمعیّت او را مى برد، نیز جزء طواف باشد، و آن را مثل طواف سواره محسوب نماید؟

جواب: طوافش صحیح است، و اشکالى ندارد.

سؤال 696ـ شخصى در حال طواف به یکى از طواف کنندگان که روى زمین افتاده، برخورد نموده، و او را از روى زمین بلند مى کند. ممکن است در این حال چند گامى به جلو برود، در حالى که توجّه به طواف ندارد. در نتیجه نمى داند که آیا مقدارى از طواف را بدون قصد بجا آورده یا نه، تکلیفش چیست؟

جواب: اگر قصد طواف، و لو اجمالا، داشته کافى است.

سؤال 697ـ هرگاه طواف یا سعى کسى به علّتى قطع شود، و بخواهد از همان جا که قطع شده شروع کند، ولى در اثر ازدحام جمعیّت نتواند به آن نقطه برود، و در محاذى آن به طرف چپ یا راست قرار گیرد. آیا مى تواند از محاذى جایى که قطع شده شروع کند؟

جواب: لازم نیست از همان نقطه باشد; بلکه محاذات کافى است.

سؤال 698ـ شخصى در شوط پنجم یقین پیدا مى کند که پنج متر شوط اوّل، و پنج متر از شوط دوّم را بى اختیار طواف کرده است. تکلیف او چیست؟

جواب: اگر از اوّل قصد کرده خود را در میان طواف کنندگان قرار دهد و با آنها بچرخد، آنچه را با فشار جمعیّت به جا مى آورد، جزء طواف است و صحیح مى باشد.

سؤال 699ـ خانمى بدون کمک دیگران قادر بر طواف نیست یا باید او را با تخت در خارج مطاف طواف دهند، یا شخص نامحرمى او را بر پشت بگیرد، و در محدوده مطاف طواف دهد. وظیفه اش چیست؟

جواب: با توجّه به این که به فتواى ما مطاف حدّ معینى ندارد، او را با تخت در پشت مقام ابراهیم طواف دهند.

سؤال 700ـ کسى که به حدود مطاف آگاهى نداشته، طواف را بجا آورده، و پس از آن شک مى کند که در مطاف بوده یا نه، آیا طوافش صحیح است؟

جواب: همان گونه که در بالا آمد در هر صورت طوافش صحیح است; چون طواف حدّ معینى ندارد.

سؤال 701ـ چنانچه محرم یقین داشته باشد که در حال طواف در محدوده معیّن با مرد نامحرم یا زن نامحرم برخورد مى کند، آیا باز هم لازم است در محدوده معیّن طواف کند؟

جواب: گفتیم که طواف حدّ معینى ندارد. به علاوه برخورد از روى لباس بدون قصد خاصّ اشکال ندارد.

سؤال 702ـ گاه انسان ناچار مى شود از محدوده طواف ـ فاصله میان مقام ابراهیم و کعبه ـ دورتر شود، خواه به سبب نظافت کارکنان مسجدالحرام باشد، یا تعمیراتى که احیاناً در بعضى از اطراف کعبه انجام مى دهند، یا کسانى که با ویلچر و تخت روان طواف داده مى شوند و مانند اینها، آیا طوافشان صحیح است؟

جواب: همان گونه که قبلاً گفتیم طواف از نظر ما محدوده خاصى ندارد، و در حال اختیار نیز مى توان از فاصله مقام و کعبه دورتر طواف کرد.

 

سؤال 703ـ شخصى در شوط اوّل طواف بود که نماز جماعت شروع شد. بدین جهت طواف را قطع کرده، و مشغول نماز مى شود. پس از نماز، طواف را از سر مى گیرد، و هفت شوط کامل به جا مى آورد. آیا طواف او صحیح است؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال 704ـ شخصى در وسط طواف، آن را به هر دلیل رها کرده، و طواف را از سر مى گیرد. آیا طوافش صحیح است؟ اگر اعمال بعدى را انجام داده باشد، چه وظیفه اى دارد؟

جواب: طواف و اعمال بعدى در هر حال صحیح است.

سؤال 705ـ تعدادى از زائران خانه خدا مشغول طواف بودند که مأمورین نظافت مسجدالحرام شروع به نظافت نموده، و طواف کنندگان به ناچار طواف را رها کردند. مدّتى طول کشید، خیال کردند موالات عرفیّه به هم خورده، بدین جهت طواف را از سر گرفتند. در صورتى که به هم خوردن موالات مشکوک باشد، طوافشان چه حکمى دارد؟

جواب: در هر صورت اشکالى ندارد.

سؤال 706ـ شخصى شوط اوّل طواف را، که به طور ناقص انجام شده بود، رها نموده، سپس شش شوط دیگر به جا مى آورد، بعد از آن شوط اوّل را اعاده مى کند. آیا طوافش صحیح است؟

جواب: هرگاه نیّتش اجمالا انجام طواف واجب شرعى بوده، مانعى ندارد.

سؤال 707ـ شخصى نیّت طواف را در دل مى گذراند، و به قصد طواف حرکت مى کند. پس از چند قدمى گمان مى کند نیّت طواف باید به زبان آورده شود، بدین جهت آن دور را رها نموده، و برمى گردد، و نیّت را به زبان آورده، و طواف را از نو شروع مى کند. آیا طوافش صحیح است؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال 708ـ شخصى طواف خود را بر هم مى زند و طواف دیگرى را شروع مى کند. آن را نیز بر هم زده و طواف سوّم را آغاز و به اتمام مى رساند. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: طواف آخر او اشکال ندارد. ولى سزاوار است مؤمنان از این گونه کارها حتّى الامکان بپرهیزند.

سؤال 709ـ شخصى در شوط ششم بر اثر خستگى از ادامه طواف باز مى ماند. بدین جهت طواف را قطع نموده، به استراحت مى پردازد، و شخص دیگرى را نایب مى کند که بقیّه طوافش را انجام دهد; سپس خودش نماز طواف را بجا مى آورد. بعداً متوجّه مى شود که استراحت در وسط طواف موالات را بر هم نمى زند. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: بقیّه طواف را خودش تکمیل مى کند، سپس نمازش را اعاده مى نماید.

سؤال 710ـ شخصى در حال طواف غش کرده، و از ادامه طواف باز مى ماند، و پس از چند ساعت به هوش مى آید. آیا مى تواند طوافش را از همان جا که قطع شده ادامه داده، سپس بقیّه اعمالش را بجا آورد؟

جواب: اگر طوافش قبل از اتمام شوط چهارم قطع شده، وضو مى گیرد و طواف را از اوّل شروع مى کند، و اگر بعد از شوط چهارم بوده، پس از وضو از همانجا ادامه مى دهد.

سؤال 711ـ کسى که وظیفه اش اتمام و اعاده طواف است، هرگاه طواف ناقص خود را اتمام نموده، و به هنگام اعاده طواف، دوباره طوافش قطع شود. آیا این طواف را نیز باید اتمام و اعاده کند؟

 

جواب: آرى، فرقى نمى کند.

سؤال 712ـ در مواردى که باید احتیاطاً طواف را تمام کند، سپس نماز طواف را بخواند، و پس از آن طواف و نماز آن را اعاده کند، اگر یک طواف به قصد اعمّ از تمام و اتمام انجام دهد (یعنى چنانچه آن مقدار انجام شده باطل بوده، تمام هفت شوط را قصد طواف داشته باشد، و چنانچه صحیح بوده فقط بقیّه را قصد طواف داشته باشد) و سپس دو رکعت نماز طواف بخواند، آیا کفایت مى کند؟

جواب: بهتر آن است که طواف اوّل را رها کرده، طواف دیگرى را شروع کند. زیرا این احتیاط مستحب است.

سؤال 713ـ در مواردى که طواف و سعى را اتمام و اعاده مى کند، آیا ترتیب نیز لازم است؟

جواب: آرى، احتیاط آن است که ابتدا طواف را تمام کند و نماز بخواند، سپس طواف و نماز آن را اعاده نماید، و بعد به سراغ سعى برود.

سؤال 714ـ در مواردى که طواف و نماز باید اعاده شود، آیا لازم است با لباس احرام باشد؟

جواب: لازم نیست.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای