احکام طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 715ـ کسى که طواف عمره تمتّع را ترک کند چند صورت دارد:

الف) هرگاه عمداً ترک کند تا وقت وقوف به «عرفات»(1) تنگ شود، احتیاط واجب آن است که نیّت حجّ اِفراد کند و پس از حج، عمره مفرده به جا آورد، و سال بعد حجّ تمتّع را اعاده نماید.

ب) کسى که از روى جهل و نادانى طواف را ترک کند، «حجّ» او مبدّل به «اِفراد» مى شود، و بنابر احتیاط واجب بعد از آن عمره مفرده به جا مى آورد، و سال بعد حجّ تمتّع را اعاده مى کند و احتیاط مستحب آن است که یک شتر به عنوان کفّاره قربانى کند.

ج) کسى که از روى سهو و فراموشى طواف را ترک کند، حجّ او درست است، و هر وقت یادش آمد طواف را به جا مى آورد (و احتیاط مستحب آن است که سعى را هم بعد از آن اعاده کند) و اگر به وطن خود بازگشته، یا از مکّه بیرون رفته، و مراجعت به مکّه براى او زحمت دارد، نایب بگیرد تا طواف او را به جا آورد، و در این مدّت چیزى بر او حرام نیست و احتیاط آن است که یک گوسفند در مکّه قربانى کند، و اگر فرستادن به مکّه ممکن نیست، در شهر خود قربانى نماید.

مسأله 716ـ کسى که «طواف حج» را تا آخر ذى الحجّه ترک کند، اگر از روى عمد باشد حجّ او باطل است، و باید سال دیگر اعاده کند و اگر از روى جهل و ناآگاهى باشد، نیز حجّ او باطل است (خواه جاهل مقصّر باشد، یا غیر مقصّر) و علاوه بر اعاده حج، احتیاط آن است که شترى هم قربانى کند و اگر از روى سهو و فراموشى بوده، طواف را قضا مى نماید، و حجّ او صحیح است و چنانچه بعد از مراجعت از حج، یا بیرون رفتن از مکّه متوجّه شود، و بازگشت براى او مشقّت داشته باشد، کسى را نایب مى گیرد که براى او طواف کند و مستحب است سعى را نیز بعد از آن اعاده کند، و یک گوسفند در منى قربانى نماید، و اگر ممکن نشد در وطن خود قربانى کند، و در این مدّت چیزى بر او حرام نیست.

مسأله 717ـ هرگاه محرم بر اثر بیمارى قادر بر انجام طواف نباشد تا وقت طواف تنگ شود، اگر ممکن است، او را به نحوى ببرند و طواف دهند (هر چند بر دوش بگیرند، یا بر چرخ یا تخت بنشانند. البتّه با رعایت شرایط و احکام طواف در حدّ ممکن) و اگر به این شکل هم ممکن نباشد، براى او نایب مى گیرند.

مسأله 718ـ اگر محرم مشغول سعى بین صفا و مروه شود، سپس یادش بیاید که طواف را بجا نیاورده، باید سعى را رها کرده و طواف و نماز طواف را انجام دهد، و پس از آن سعى را اعاده نماید.

مسأله 719ـ هرگاه از روى سهو، یا غفلت، یا جهل، طواف را بدون وضو انجام دهد باطل است، و باید آن را اعاده نماید. همچنین اگر با حال جنابت، یا حیض، یا نفاس انجام دهد.

 

مسأله 720ـ سخن گفتن و خندیدن در حال طواف، و حتّى خوردن چیزى، طواف را باطل نمى کند; ولى بهتر است در حال طواف (خواه واجب باشد، یا مستحب) سخنى جز ذکر خدا و دعا نداشته باشد، و با حضور قلب این عبادت بزرگ را انجام دهد، و از هر کارى که حضور قلب را مى کاهد، پرهیز کند.

 


1 . وقت وقوف به عرفات بنابر احتیاط واجب از ظهر روز عرفه (نهم ذى الحجّه) تا غروب آفتاب است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای