کم یا زیاد کردن طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 721ـ کم یا زیاد کردن طواف جایز نیست. هرگاه کسى از روى عمد یا جهل چیزى بر هفت دور بیفزاید، طواف او باطل است، و اگر طواف واجب را کم کند، چنانچه قبل از فوت موالات عرفیّه بازگردد و آن را تکمیل نماید، طوافش صحیح است، والاّ طواف او باطل مى شود، و باید از نو شروع کند.

مسأله 722ـ طواف واجب یا مستحب را مى توان قطع کرد، و از نو شروع نمود. (این حکم براى حلّ بسیارى از مشکلات طواف کارساز است; زیرا مى تواند آن را رها کند، و از سر بگیرد).

مسأله 723ـ هرگاه طواف را از روى عمد بیش از هفت دور به جا آورد طواف او باطل است; خواه از اوّل قصد زیادى داشته باشد، یا بعد از إتمام هفت دور قصد کند که چیزى بر آن اضافه نماید، و خواه زیادى به اندازه یک دور باشد، یا کمتر، یا بیشتر; امّا اگر مقدار اضافى را به قصد طواف به جا نیاورد، مثل این که در اوّل کار یک دور با جمعیّت حرکت مى کند تا به طواف آشنا شود، سپس هنگامى که مقابل «حجر الاسود» رسید قصد طواف مى کند، این کار ضررى ندارد، همچنین اگر بعد از تمام شدن هفت دور بر اثر کثرت جمعیّت نتواند فوراً از دایره طواف خارج شود، مانعى ندارد مقدارى با مردم بدون قصد طواف ادامه دهد، و بعد خارج شود.

مسأله 724ـ هرگاه از روى سهو طواف را زیادتر از هفت دور به جا آورد، اگر اضافه کمتر از یک دور باشد، آن را قطع مى کند و طوافش صحیح است، و اگر یک دور یا بیشتر باشد، احتیاط آن است که به قصد قربت بر آن بیفزاید تا هفت دور دیگر به عنوان طواف مستحب کامل شود، و بعد دو رکعت نماز طواف واجب را به جا مى آورد، و پس از سعى (در آنجا که سعى واجب است) دو رکعت دیگر براى طواف مستحب به جا مى آورد. و لازم نیست قصد کند طواف اوّل واجب است، و دوّم مستحب; بلکه همین اندازه که به قصد قربت انجام دهد کافى است.

مسأله 725ـ هرگاه از روى سهو و فراموشى طواف واجب را ناقص بگذارد، اگر بعد از تمام کردن چهار دور باشد، برمى گردد و طواف را کامل مى کند. (خواه موالات از دسته رفته باشد، یا نه) و اگر قبل از چهار دور باشد چنانچه موالات به هم نخورده، مى تواند آن را تکمیل نماید وگرنه، باید از نو شروع کند.

مسأله 726ـ چنانچه پس از بازگشت به وطن متوجّه نقصان در طواف شود، احتیاط آن است که برگردد، و طوافش را طبق آنچه در بالا گفتیم تکمیل کند، و اگر نتواند، یا مشکل باشد، نایب بگیرد. و احتیاط آن است که یک گوسفند در مکّه، و اگر نتواند در شهر خود، قربانى نماید.

مسأله 727ـ هرگاه طواف کننده از روى عمد از اوّل قصد کند کمتر از هفت دور یا بیشتر بجا آورد، طوافش باطل است; هر چند به هفت دور تمام کند، و احتیاط واجب آن است که اگر از روى ندانستن مسأله، بلکه اگر بر اثر فراموشى یا غفلت نیز باشد، طواف را اعاده کند.

مسأله 728ـ اگر در وسط طواف از قصد هفت دور برگشت (چه قصد کرده باشد کمتر انجام دهد، و یا بیشتر) از همانجا که چنین نیّتى کرده طوافش باطل است. و احتیاط آن است که طواف را به نیّت صحیح تمام کرده، و سپس اعاده کند، و اگر با این قصد زیادتر از هفت شوط انجام دهد، اصل طواف باطل مى شود.

مسأله 729ـ چنانچه شخصى گمان کند همانطور که هفت دور طواف مستحب است، یک دور هم استحباب دارد، و قصد کند هفت دور طواف واجب کند، و یک دور مستحب هم به دنبال آن انجام دهد، یا به همین نیّت هشت دور طواف کند، طوافش صحیح است، ولى آن یک دور بى فایده و باطل است; زیرا طواف، کمتر از هفت دور نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای