شک در تعداد دورهاى طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 733ـ اگر بعد از فراغت از طواف، در عدد دورهاى طواف یا شرایط طواف مانند وضو و غیره شک کند اعتنا نمى کند.

مسأله 734ـ هرگاه بعد از رسیدن به «حجر الاسود» شک کند هفت دور به جا آورده، یا هشت دور، یا بیشتر، نباید اعتنا کند، و طوافش صحیح است. همچنین اگر در وسط دور شک کند که دور هفتم است یا بیشتر، آن دور را تمام کند، و طوافش صحیح است.

مسأله 735ـ اگر در آخر دور، یا در وسط دور، شک کند شش دور به جا آورده، یا هفت دور، طواف او بنابر احتیاط واجب باطل است، و باید آن را رها کرده، از نو شروع کند. همچنین است در هر موردى که یک طرف شک کمتر از هفت دور باشد; امّا در طواف مستحب در این موارد بنابر کمتر مى گذارد، و طواف را کامل مى کند و طوافش صحیح است.

مسأله 736ـ شخص کثیر الشّک که در طواف زیاد شک مى کند نباید به شکّ خود اعتنا کند، و آن طرفى را که مناسبتر براى او است بگیرد; مثلا اگر میان پنج و شش شک کند، بنابر شش مى گذارد و اگر میان هفت و هشت شک کند، بنا را بر هفت مى گذارد.

مسأله 737ـ ظنّ و گمان در مسائل گذشته در حکم شک است، و باید مطابق حکم شک عمل کند.

مسأله 738ـ مانعى ندارد که انسان براى شمردن دورهاى طواف به رفیق و همراه خود اعتماد کند (در صورتى که فرد مورد اعتمادى باشد).

مسأله 739ـ بعضى براى حفظ عدد دورهاى طواف، دعاى توسّل و مانند آن را شروع مى کنند، تا به هفتمین معصوم(علیه السلام) برسند. این کار مناسب نیست; به خصوص اگر با صداى بلند خوانده شود. بهتر است از اذکار دیگر استفاده شود.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای