استفتائات احکام طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 740ـ زنى به همراه شوهرش، که یک دور طواف را انجام داده بود، شروع به طواف مى کند، و پس از اتمامِ طوافِ همسرش، که دور ششم او بوده، طواف را از سر مى گیرد، و هفت دور دیگر مى زند. طواف اوّل و دوّم زن چه حکمى دارد؟

جواب: طوافى را که از سرگرفته صحیح است.

سؤال 741ـ شخصى چند متر از یک شوط طواف را خراب کرده، و چون محلّ دقیق آن را نمى دانسته آن را رها نموده، و یک شوط دیگر از حجر الاسود شروع و به آنجا ختم کرده است. اگر نیّت او این باشد که آنچه خراب شده به نحو صحیح انجام شود، و زیادى قبلى و بعدى به عنوان مقدّمه علمیّه باشد، طوافش چه حکمى دارد؟

جواب: طوافش صحیح است، مگر این که بعد از خراب شدن آن شوط، آن قسمت طواف را ادامه داده باشد که در این صورت طواف اشکال دارد.

سؤال 742ـ کودک نابالغى با اجازه پدرش محرم شده، و طواف را نیمه کاره رها کرده، به تصوّر این که همان مقدار کافى است، و سعى را نیز از طبقه دوم انجام داده است. اکنون تکلیف او چیست؟

 

جواب: سعى و طوافش باطل است. باید طواف و نماز و سعى را اعاده نموده، سپس تقصیر نماید.

سؤال 743ـ اگر در هنگام طواف در صحّت دور سابق، یا قسمتى از دور فعلى ـ که مشغول انجام آن است و محلّ آن گذشته ـ شک کند، چه حکمى دارد؟ مثلا مشغول انجام دور چهارم است و از حجر اسماعیل هم گذشته، ولى در صحّت دور سوم شک دارد، یا در مورد دور چهارم شک دارد که از داخل حجر طواف کرده، یا از خارج آن دور زده است. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: طوافش صحیح است.

سؤال 744ـ شخصى به هنگام انجام طواف در تعداد دورهاى طواف شک کرد، و چون گمانش به یک طرف بیشتر بود بنا را بر آن طرف گذاشت. پس از انجام اعمال، یقین به صحّت طواف پیدا کرد. آیا طوافش صحیح است؟

جواب: صحیح است.

سؤال 745ـ اگر حاجى در حال طواف، یا سعى، شک کند که دور چندم طواف یا سعى است، و با همین حال عمل خویش را ادامه دهد، سپس به یک طرفِ شک یقین پیدا کرده، و عمل را تمام نماید، آیا چنین عملى صحیح مى باشد؟

 سؤال 746ـ شخصى که به نیابت از دیگرى به حج آمده، در دور دوّم طواف شک مى کند که آیا طواف را به نیّت منوب عنه آغاز کرده، یا براى خودش؟ اکنون وظیفه اش چیست؟

 

جواب: احتیاط آن است که طواف را به نیّت منوب عنه به پایان برساند، پس از آن نماز طواف بخواند، سپس طواف و نماز را اعاده کند.

سؤال 747ـ گاه انسان شک مى کند که فلان شوط طواف را درست انجام داده، یا نه؟ آیا جایز است بعد از طواف یک شوط دیگر به عنوان احتیاط به جا آورد، سپس نماز طواف را بخواند؟

جواب: با قصد مذکور مانعى ندارد.

سؤال 748ـ شخصى در پایان یکى از دورهاى طواف آن را رها کرده، و لحظه اى استراحت مى کند. هنگامى که براى تکمیل آن برمى گردد شک مى کند که شوط پنجم بوده، یا ششم؟ وظیفه اش را بیان فرمائید.

جواب: احتیاط واجب آن است که آن طواف را رها کند، و از نو شروع نماید.

سؤال 749ـ معیار و ملاکِ کثیر الشّک بودن در طواف چیست؟

جواب: کثیر الشّک بودن یک امر عرفى است; یعنى مردم بگویند او بسیار شک مى کند.

سؤال 750ـ اگر هنگام خروج از محلّ طواف بعد از دور هفتم، مقدارى از مسافت را به قصد آن که جزء طواف باشد به جا آورد، چه حکمى دارد؟

جواب: اگر عمدى باشد، طوافش باطل مى شود، و اگر سهوى باشد باید قطع کند، و طوافش صحیح است.

سؤال 751ـ آیا «قِران در طواف» که حرام است، طواف را نیز باطل مى کند؟

جواب: اگر از اوّل یا در وسط طواف اوّل، قصد قِران داشته احتیاط در اعاده طواف است، و اگر بعد از تمام شدن طواف اوّل قصد قِران کرده، طواف اوّل باطل نمى شود.

 

سؤال 752ـ شخصى پس از انجام هفت دور طواف عمره تمتّع، با خود مى گوید: «این طواف دلچسب نشد» بدین جهت و بدون خواندن نماز طواف، هفت دور دیگر طواف مى کند، سپس نماز و سعى را انجام داده، و تقصیر مى کند. آیا عمل او صحیح است؟

جواب: عمل او صحیح است; هر چند ناآگاهانه داخل در قِران حرام شده است.

سؤال 753ـ شخصى پس از تمام شدن هفت دور طواف، دو دور دیگر براى جبران نقص احتمالى به قصد احتیاط به جا مى آورد. آیا این عمل ضررى به طوافش مى رساند؟

جواب: طواف او اشکالى ندارد.

سؤال 754ـ شخصى به هنگام سعى بین صفا و مروه متوجّه مى شود بیش از هفت دور طواف کرده است. وظیفه او چیست؟

جواب: احتیاط آن است که سعى را تکمیل نموده، سپس طواف و نماز طواف و سعى را دوباره بجا آورد، و پس از آن تقصیر کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای