نیابت در طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 755ـ آیا کسانى که قادر به انجام طواف نیستند باید نایب بگیرند؟ یا لازم است توسّط چرخ، یا تخت هاى مخصوص طواف داده شوند; هر چند آنها را در خارج از محدوده، یا از طبقه بالا، طواف دهند؟

جواب: نیابت لازم نیست، و طواف به شکل مزبور صحیح است، و طواف از طبقه بالا به هنگام ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 756ـ آیا قسمتى از طواف، براى کسانى که قادر نیستند تمام آن را خودشان انجام دهند، قابل نیابت هست؟

 

جواب: در صورت امکان آنها را در باقیمانده سوار بر چرخ و مانند آن طواف دهند، در غیر این صورت، براى تمام طواف نایب بگیرند.

سؤال 757ـ شخص ناتوانى که به خاطر گرانى نمى تواند طواف را بوسیله تخت روان و مانند آن انجام دهد، آیا مى تواند نایب بگیرد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 758ـ آیا مُحرم مى تواند قبل از انجام طواف واجب خود (چه طواف عمره باشد، یا حج، یا طواف نساء) به نیابت از معذور طواف انجام دهد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 759ـ آیا کسى که فقط نیابت در طواف یا سعى مى کند لازم است لباس احرام بپوشد؟

جواب: لازم نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای