طوافهاى مستحبّى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 813ـ یکى از مستحبّات بسیار مؤکّد براى کسانى که در مکّه هستند طواف خانه خداست، که مانند طواف واجب هفت دور است، و بعد از آن دو رکعت نماز طواف خوانده مى شود; ولى سعى صفا و مروه ندارد، و این از افضل عبادات در مسجدالحرام است. در حدیثى، امام صادق(علیه السلام)فرموده اند:

«در اطراف کعبه صد و بیست رحمت الهى وجود دارد. نیمى از آن مخصوص طواف کنندگان، و چهل قسمت از آن مربوط به نمازگزاران، و بیست قسمت دیگر، از آنِ نگاه کنندگان به کعبه است».(1)

مسأله 814ـ انسان مى تواند به نیّت خود، یا به نیّت دوستانى که در مکّه نیستند، اعمّ از اموات و غیر اموات، این طواف را به جا آورد.

مسأله 815ـ طوافهاى مستحب، بر عمره هاى متعدّد در یک ماه که به قصد رجا بجا مى آورند، ترجیح دارد.

مسأله 816ـ طواف مستحب مانند طواف واجب است; ولى در موارد زیر تفاوت دارد:

1ـ در طواف مستحب وضو شرط نیست; هر چند افضل آن است که با وضو باشد، ولى براى نماز طواف باید وضو بگیرد.

2ـ نماز طواف مستحب را در هر جایى از مسجد الحرام مى توان به جا آورد، و لازم نیست پشت مقام ابراهیم باشد; حتّى در حال اختیار.

3ـ موالات در طواف مستحب لازم نیست، و مى تواند میان شوطهاى آن جدایى بیندازد.

4ـ قطع طواف نافله بدون عذر و ضرورت جایز است; اگر چه نخواهد بقیّه اشواط را بجا آورد; امّا طواف واجب، بنابر احتیاط واجب، نباید در غیر موارد ضرورت قطع شود.

5ـ شک در نقصان دورهاى طواف مستحب اشکالى ندارد، و بنا را بر کمتر مى گذارد.

6ـ «قِران» در طواف واجب جایز نیست;یعنى دو طواف را پشت سر هم بدون نماز نمى توان انجام داد، ولى در طواف مستحب جایز و مکروه است.

7ـ قطع طواف مستحب در غیر موارد ضرورت نیز جایز است، و بعداً از هر کجا قطع کرده بقّیه را به جا مى آورد، و احتیاج به گذشتن از دور چهارم نیست.

مسأله 817ـ بهتر است در مواقعى که گروه زیادى مشغول انجام طواف واجب هستند، و ازدحام شدید است، از طواف مستحب خوددارى شود. تا محلّ طواف در اختیار کسانى که طواف واجب مى کنند قرار گیرد.

مسأله 818ـ طواف مستحب وقت و تعداد معیّنى ندارد، و در هر موقع از شب یا روز مى توان انجام داد. ولى هر طواف باید هفت دورباشد.

مسأله 819ـ طواف مستحب لباس احرام نمى خواهد، و سخن گفتن در آن (مانند طواف واجب)، جایز است. هر چند بهتر است که مشغول ذکر خدا باشد، یا دعا بخواند.

مسأله 820ـ بلند خواندن دعاها در طواف مستحب و واجب، به طورى که مزاحمت براى دیگران فراهم شود، کار درستى نیست.

 

 


1 . وسائل الشیعه، جلد 9، صفحه 398.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای