الف) ترک سعى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 837ـ هرگاه کسى عمداً تمام هفت دور سعى، یا قسمتى از آن را ترک کند، اگر در عمره تمتّع بوده باشد، و نتواند قبل از وقوف به عرفات آن را جبران نماید، احتیاط واجب آن است که حجّ خود را مبدّل به حجّ اِفراد کند; یعنى نیّت حجّ اِفراد کند، و اعمال حج را تمام نماید، و سال آینده نیز حجّ تمتّع را اعاده کند.

مسأله 838ـ اگر کسى عمداً سعى در حج را ترک کند، و به موقع آن را جبران ننماید، حجّ او باطل مى شود. حج را احتیاطاً تمام کند، و باید سال آینده دوباره حج را به جا آورد.

مسأله 839ـ اگر ترک سعى از روى جهل و نادانى نسبت به مسأله بوده، احتیاط واجب آن است که همان حکم عمد را ـ که در مسأله قبل گفته شد ـ اجرا کند; امّا اگر از روى سهو و فراموشى ترک کند، باید هر وقت یادش آمد برگردد و آن را به جا آورد; هر چند بعد از ماه ذى الحجّه باشد، و اگر برگشتن براى او مشقّت دارد، نایب مى گیرد تا براى او به جا آورد; و در این مدّت چیزى بر او حرام نیست. همچنین است در عمره مفرده.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای