ب) سعى زیادتر از هفت دور
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 840ـ هرگاه سعى را عمداً زیادتر از هفت مرتبه به قصد سعى واجب بجا آورد، سعى او باطل است، و اگر سهواً یک دور یا کمتر یا بیشتر اضافه کند، و بعد به خاطرش بیاید اعتنا نمى کند، و سعى او صحیح است، و نیازى نیست که مقدار زیادى را تا هفت دور تمام کند; بلکه احتیاط در ترک این کار است.

مسأله 841ـ هرگاه از روى ندانستن مسأله چیزى بر هفت دور اضافه کند، حکمش مانند صورت عمد است; یعنى سعى را از نو بجا مى آورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای