ج) سعى کمتر از هفت دور
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 842ـ هرگاه از روى سهو و فراموشى چیزى از سعى را کم کند، خواه قبل از اتمام چهار دور باشد یا پس از آن، هر وقت به خاطرش آمد کمبود را به جا مى آورد، و سعى او صحیح است، و اگر از مکّه خارج شده یا به وطن بازگشته، و برگشتن به مکّه براى او مشقّت دارد، نایب مى گیرد، و کفّاره اى هم ندارد;هرچند کارهایى را که بر محرم حرام است انجام داده باشد.

مسأله 843ـ هرگاه شخصى کمتر از یک دور سعى کرد و بقیّه را فراموش نمود، احتیاط واجب آن است که هر وقت یادش آمد سعى را از سر بگیرد، و اگر یک دور را کامل نمود و بقیّه را فراموش کرد، جایز است همان سعى را تکمیل کند، ولى اگر چهار دور را تمام نکرده، احتیاط مستحب آن است که سعى را تکمیل کند، سپس از سربگیرد.

مسأله 844ـ هرگاه یقین داشته باشد که سعى را ناقص بجا آورده، مثلا شش دور یا کمتر بوده، بر مى گردد و آنچه را مى داند ناقص گذاشته تکمیل مى کند، و سعى او صحیح است.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای