قطع کردن سعى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 845ـ هرگاه مشغول سعى صفا و مروه است و مقدارى از آن را انجام داده ـ خواه کم باشد یا زیاد ـ و وقت نماز فرا رسد، سعى را قطع مى کند، و نماز را بجا آورده، سپس باقیمانده سعى را انجام مى دهد.

مسأله 846ـ هرگاه حاجت ضرورى براى او، یا یکى از برادران و خواهران دینى پیدا شود، مى تواند سعى را قطع کرده و به دنبال آن برود، و پس از بازگشت از همان جا که رها کرده ادامه مى دهد، و سعى او صحیح است. همچنین کسى که خسته شده مى تواند براى استراحت در وسط سعى بنشیند، و بعد برخیزد و ادامه دهد; خواه در صفا باشد، یا در مروه، یا در میان آن دو، ولى بهتر است که بدون خستگى ننشیند، و استراحت نکند.

مسأله 847ـ هرگاه مشغول سعى باشد و یادش بیاید که نماز طواف را بجا نیاورده، بر مى گردد و نماز طواف را نزد مقام ابراهیم مى خواند، سپس سعى را از همان جا که رها کرده ادامه مى دهد.

مسأله 848ـ احتیاط آن است که در غیر مواردى که در بالا گفته شد موالات را در سعى مراعات کند; یعنى هفت دور را بدون فاصله زیادى پشت سر هم بجا آورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای