امور باقى مانده در سعى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 856ـ بهتر است در حال سعى وضو داشته باشد، ولى واجب نیست. حتّى زنان حائض مى توانند سعى بین صفا و مروه را انجام دهند.

مسأله 857ـ مستحب است بعد از تمام کردن طواف و نماز آن ـ اگر ازدحام مانع نشود ـ دست بر «حجر الاسود» بگذارد، یا آن را ببوسد، سپس به سراغ آب زمزم برود، مقدارى از آن بنوشد، و کمى بر سر و بدن خود بریزد، و پس از آن شروع به سعى نماید، ولى اگر بوسیدن، یا دست گذاردن بر حجر الاسود، بر اثر ازدحام موجب آزار دیگران یا خودش گردد، بهتر است از آن صرف نظر کند.

مسأله 858ـ سعى را مى توان پیاده یا سواره انجام داد، خواه سالم و توانا باشد، یا بیمار و ناتوان; امّا اشخاصى که توانایى دارند بهتر است پیاده بروند.

مسأله 859ـ مستحبّ است مردان به هنگام رفتن از صفا به مروه، یا هنگام بازگشت، وقتى به محلّ علامتگذارى شده ـ که امروزه با چراغ سبز مشخص شده ـ مى رسند «هَرْوَله»(1) کنند; ولى اگر موجب ناراحتى آنهاست آن را ترک کنند.

مسأله 860ـ هروله کردن براى زنان مستحب نیست; و مردان نیز اگر فراموش کنند احتیاط آن است که برنگردند.

مسأله 861ـ سخن گفتن، و حتّى خوردن آب، یا چیزى از غذا، در حال سعى جایز است; ولى بهتر آن است که در این حال مشغول دعا و ذکر خدا باشد، و با سکینه و وقار و توجّه به ذاتِ پاکِ خداوند سعى را به جا آورد، و حالت روحانى خود را حفظ کند.

 


1 . هروله به معنى حرکت سریع است، و حالتى بین راه رفتن و دویدن محسوب مى شود.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای