محلّ تقصیر
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 900ـ تقصیر در عمره محلّ معیّنى ندارد; بنابراین مى تواند در پایان سعى در همان محل (مروه) تقصیر کند، یا پس از مراجعت به منزل این کار را انجام دهد، و نیز تفاوت نمى کند که خودش کوتاه کند، یا از دیگرى که محرم نیست بخواهد کمى از موى او را کوتاه نماید.

مسأله 901ـ تراشیدن سر، به جاى کوتاه کردن مو، در تقصیر عمره تمتّع جایز نیست، و هرگاه عمداً این کار را کند و در ماه ذى القعده به بعد باشد، احتیاط واجب آن است که گوسفندى کفّاره دهد; و اگر از روى عمد این کار را نکرده، کفّاره ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای