چگونگى تقصیر
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 908ـ شخصى با احرام عمره مفرده وارد مکّه شده، و تمام اعمال عمره را انجام مى دهد; امّا به جاى تقصیر چند تار موى سرش را مى کند، و با تصوّر این که از احرام خارج شده، به میقات باز مى گردد، و براى عمره تمتّع محرم مى شود، و تمام اعمال عمره تمتّع را بجا مى آورد. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: کندن مو براى تقصیر کافى نیست. بنابراین، عمره تمتّع او صحیح نیست، مگر این که قبل از احرامِ عمره تمتّع، با تقصیر صحیح از احرام عمره مفرده خارج شود.

سؤال 909ـ شخصى در تقصیر عمره تمتّع، یک تار مو از بدنش کنده، و به همان قناعت کرده، سپس اعمال حجّ را بجا آورده است. تکلیف فعلى او چیست؟

جواب: این کار براى تقصیر کافى نیست. عمره او باطل شده، و حجّ او مبدّل به حجّ اِفراد گردیده، و صحیح است، ولى احتیاط واجب آن است که پس از حج، عمره مفرده اى بجا آورد.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای