زمان تقصیر
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 910ـ اگر کسى در اثناء سعى تقصیر نماید، وظیفه اش چیست؟

جواب: باید سعى را تمام کند، و تقصیر را تکرار نماید. و چنانچه از روى فراموشى، یا ندانستن مسأله این کار را کرده، احتیاطاً تقصیر را اعاده کند، و در هر حال کفّاره ندارد، و اگر از ابتداى سعى قصد هفت دور نداشته، باید سعى را دوباره انجام دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای