احکام تقصیر
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 912ـ شخصى پس از انجام تقصیر شک مى کند که آن را صحیح به جا آورده، یا نه؟ اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر در حال انجام تقصیر عالِم به مسأله بوده، و توجّه به آن داشته، اشکالى ندارد.

سؤال 913ـ شخصى بعد از طواف و نماز طواف تقصیرکرده، سپس سعى را بجا آورده، و دوباره تقصیر نموده است. چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که حکم مسأله را نمى دانسته، یا فراموش کرده، اشکالى ندارد.

سؤال 914ـ اگر حاجى تقصیر عمره مفرده را فراموش کند، و به وطن خود بازگردد، آیا مى تواند در هر مکانى تقصیر کند؟ آیا نیازى به انجام دوباره طواف نساء نیز هست؟

جواب: در فرض سؤال مى تواند تقصیر را در هر جا انجام دهد; ولى احتیاط واجب آن است که طواف نساء را دوباره انجام دهد، و اگر خودش نمى تواند برود، نایب بگیرد.

سؤال 915ـ هرگاه شخصى بر اثر جهل و بى اطّلاعى از مسأله، یا از روى نسیان و فراموشى، یا عمد، تقصیر عمره مفرده را ترک کند، و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد، چه وظیفه اى دارد؟

جواب: اکنون باید تقصیر کند، و بنابر احتیاط واجب طواف نساء و نماز آن را مجدّداً به جا آورد، و فرقى بین صورت عمد و سهو و علم و جهل نیست.

سؤال 916ـ کسانى که اعمال حج را بر وقوفین مقدّم مى دارند، اگر بعد از سعى تقصیر کنند، آیا از احرام خارج مى شوند، یا باید کفّاره بدهند؟

جواب: از احرام خارج نمى شوند، و اگر از روى سهو و فراموشى، یا بر اثر جهل و ندانستن مسأله این کار را کرده اند، کفّاره ندارد.

سؤال 917ـ کسى که تقصیر او باطل بوده، و پس از آن محرّمات احرام را به جا آورده، و جاهل به مسأله نیز بوده، آیا باید کفّاره اى بپردازد؟

جواب: در صورتى که جاهل بوده کفّاره ندارد، مگر در شکار به تفصیلى که در کتب فقهى ذکر شده است.

 

جواب: منظور این است که در تقصیر ریا کند، و بدون این که آن را جبران نماید براى حج محرم شود، و حج انجام دهد. در این صورت اگر از روى عمد، یا جهل به مسأله بوده، حجّ او مبدّل به حج اِفراد شده و احتیاطاً بعد از اعمال حج، عمره مفرده به جا مى آورد، و حجّش صحیح است. و اگر عمره مفرده بوده، تقصیر را با قصد قربت تکرار مى کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای