فصل دهم: احکام پس از عمره و قبل از شروع حج
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 919ـ کسى که عمره تمتّع را بجا آورده واجب است در مکّه بماند تا مراسم حج را نیز انجام دهد (خواه حجّ واجب باشد، یا حجّ مستحبّى) و در صورتى مى تواند از مکّه خارج شود که اطمینان داشته باشد مى تواند به موقع بازگردد و حج را بجا آورد، بنابراین رفتن به نقاط نزدیک، مانند غارحرا و امثال آن، که مشکلى در امر حج ایجاد نمى کند مانعى ندارد. همچنین خدمه کاروانها و غیر آنها مى توانند براى انجام کارهاى ضرورى به جدّه یا مدینه و غیر آن بروند، به شرط آن که مطمئن باشند بموقع براى انجام مراسم حج باز مى گردند، و احتیاط واجب آن است که وقتى مى خواهند خارج شوند محرم به احرام حج شوند و تا موقع انجام اعمال حج در احرام بمانند; امّا اگر این کار موجب مشقّت است مى توانند بدون احرام خارج شوند.

مسأله 920ـ هرگاه براى انجام کارى بعد از اتمام عمره از مکّه خارج شود، چنانچه در همان ماه بازگردد، احرام بر او واجب نیست. مثلا در اوائل ماه ذى القعده عمره تمتّع را بجا آورده، و از مکّه خارج شده، و به جدّه یا جاى دیگر خارج از محدوده حرم رفته، و در همان ماه ذى القعده بازگشته است، بر چنین شخصى احرام واجب نیست; امّا اگر در ماه بعد وارد شود باید محرم گردد و دوباره عمره بجا آورد، و همین، عمره تمتّع او حساب مى شود، و احتیاط آن است که براى عمره سابق یک طواف نساء و نماز طواف بجا آورد.

مسأله 921ـ شخصى که وظیفه اش انجام حجّ تمتّع است باید در حال احرام عمره نیّت کند که عمره تمتّع و پس از آن حجّ تمتّع را بجا مى آورد; هر چند نیّت اجمالى باشد، بنابراین اگر نیّت عمره مفرده کند و سپس بخواهد آن را عمره تمتّع قرار دهد حجّ او اشکال پیدا مى کند، ولى چنانچه عمره مفرده در ماههاى حج واقع شده باشد و حجّ مستحبى باشد مى تواند آن را عمره تمتّع قرار دهد.

مسأله 922ـ هرگاه کسى عمره تمتّع را بجا آورد، و از احرام خارج شود، و بخواهد از انجام مراسم حج خوددارى کند اگر به علّت بیمارى یا مانع دیگرى باشد گناهى ندارد، و چنانچه سال اوّل استطاعت او بوده معلوم مى شود مستطیع نبوده است، و اگر حج قبلا بر او واجب شده، باید سال دیگر حجّ تمتّع را به طور کامل انجام دهد; امّا اگر بدون عذر از انجام حج منصرف شود گناه کرده (خواه حجّ واجب باشد، یا مستحب) و چیز دیگرى بر او نیست، و باید در سال دیگر حجّ واجب خود را انجام دهد، و در هر حال احتیاط واجب آن است که طواف نساء و نماز آن را بجا آورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای