فصل یازدهم: تبدیل حجّ تمتّع به اِفراد
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 938ـ هرگاه شخصى که احرام عمره بسته، به سبب عذرى دیر هنگام وارد مکّه شود، به طورى که اگر بخواهد عمره به جا آورد وقت وقوف به عرفات مى گذرد، یا مى ترسد که وقت آن بگذرد، چنین شخصى باید از حجّ تمتّع به حجّ افراد عدول کند، و پس از بجا آوردن اعمال حج، عمره مفرده بجا آورد، و حج او صحیح است، و کفایت از حجّة الاسلام مى کند.

مسأله 939ـ اگر خانمى احرام بست، و هنگامى که وارد مکّه شد به واسطه عادت ماهیانه، یا نفاس، نتوانست طواف را بجا آورد، و اگر بخواهد صبر کند تا پاک شود مى ترسد وقت وقوف به عرفات بگذرد، باید به دستورى که در مسأله قبل گفته شد، عمل کند.

مسأله 940ـ اگر شخصى به خاطر عذرى بدون احرام وارد مکّه شود، و وقت هم تنگ باشد، باید براى حجّ اِفراد در مکّه احرام ببندد، و اعمال حج را بجا آورد، و پس از آن، عمره مفرده انجام دهد، و حجّش صحیح است.

مسأله 941ـ هرگاه عمداً و بدون عذر احرام نبندد، و عمره خود را باطل کند، یا براى عمره تمتّع واجب احرام ببندد، و عمداً تأخیر بیندازد تا وقت براى عمره تمتّع تنگ شود، احتیاط واجب آن است که حجّ اِفراد بجا آورد، و پس از آن عمره مفرده انجام دهد. در سال بعد نیز حجّ دیگرى بجا آورد.

مسأله 942ـ منظور از تنگى وقت در مسائل قبل، خوف نرسیدن به وقوف اختیارى عرفه است، که وقت آن از ظهر روز نهم ماه ذى الحجّه تا غروب آفتاب است.

مسأله 943ـ کسى که قصد دارد حجّ مستحبّى بجا آورد، و پس از ورود به مکّه متوجّه مى شود که وقت تنگ است، به حجّ اِفراد عدول مى کند; یعنى مستقیماً به اعمال حجّ اِفراد مى پردازد، و عمره مفرده بر او واجب نیست.

مسأله 944ـ کسى که وظیفه اش حجّ تمتّع است، و به هنگام احرام یقین دارد که اگر بخواهد عمره تمتّع بجا آورد به وقوف عرفات نمى رسد، چنین شخصى مى تواند از همان ابتدا به نیّت حجّ اِفراد محرم شود، و پس از انجام حج، عمره مفرده بجا آورد، و اعمالش صحیح است.

مسأله 945ـ اگر زن در میقات حائض باشد، و یقین کند که نمى تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، باید نیّت حجّ اِفراد کند، و براى حجّ اِفراد محرم شود، ولى اگر بعد از آن فهمید اشتباه کرده، در صورتى که براى حجّة الاسلام محرم شده، احرام او باطل است، و باید براى عمرهّ تمتّع مجدّداً محرم شود، ولى بهتر است زن در چنین مواردى در موقع احرام، نیّت کند احرامى را که بر او واجب است انجام دهد، تا مشکلى براى او پیش نیاید.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای