استفتائات حج اِفراد و تبدیل حج تمتّع به آن
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 946ـ خانمى که عمره تمتّع را به جهت عادت ماهانه بجا نیاورده، صبح روز نهم ذى الحجّه در عرفات پاک مى شود، ولى به دلیل ازدحام جمعیّت در مسیر بازگشت به مکّه، یا نداشتن همراه، آمدن به مکّه جهت انجام عمره تمتّع برایش امکان پذیر نیست، وظیفه اش چیست؟

جواب: حجّ او تبدیل به اِفراد شده، و باید ادامه دهد، و بعد از حج، عمره مفرده بجا آورد.

سؤال 947ـ خانمى که عادت ماهانه وقتیّه و عددیّه داشته، و مثلا روز هفتم ماه پاک مى شده، همان روز پاک مى شود و پس از انجام غسل اعمال عمره اش را بجا مى آورد. روز بعد لک مى بیند، و دوباره غسل مى کند و اعمالش را بجا مى آورد. تا روز نهم که به سمت عرفات حرکت مى کند پاک بوده، ولى روز یازدهم دوباره لک مى بیند. آیا حجّش مبدّل به اِفراد شده است؟

جواب: در فرض مذکور وظیفه او همان حجّ تمتّع است، و اعمال او صحیح بوده است.

سؤال 948ـ خانمى روز هشتم ذى الحجّه خون دید. خیال کرد عادت ماهیانه است، بدین جهت احرامش را تبدیل به حجّ افراد کرد، سپس در عرفات متوجّه شد که مستحاضه است. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر وقت عمره تمتّع تنگ شده، حجّ افراد را تمام مى کند، و اگر حجّ واجب بوده، پس از اعمال حج، عمره مفرده اى بجا آورد.

سؤال 949ـ خانمى که وظیفه اش حجّ اِفراد است، تا چه زمانى مى تواند عمره مفرده را بدون عذر تأخیر بیندازد؟

جواب: احتیاط واجب آن است که بلافاصله بعد از حج بجا آورد، و اگر ناچار از تأخیر شد، قبل از پایان ذى الحجّه بجا آورد.

سؤال 950ـ اینجانب جزء خدمه یا مدیر کاروان هستم، و حجّ مستحبّى بجا مى آورم. آیا مى توانم از اوّل بجاى حج تمتّع، نیّت حجّ اِفراد نمایم، و بجاى عمره تمتّع، عمره مفرده بجا آورم؟

جواب: شما مى توانید عمره مفرده انجام دهید و براى حج محرم نشوید، و مى توانید حجّ اِفراد بجا آورید، ولى میقات حجّ اِفراد، مواقیت معروفه است.

سؤال 951ـ بر شخصى حجّ اِفراد واجب گشته، و به قصد انجام آن در یکى از میقاتها مُحرم شده است. آیا چنین شخصى مى تواند نیّت خود را به عمره تمتّع تبدیل نماید، و حجّ تمتّع بجا آورد؟ آیا مى تواند حجّ اِفراد را به عمره مفرده تبدیل نموده، و پس از انجام آن، براى عمره تمتّع محرم شود؟

جواب: نمى تواند عدول کند، و تبدیل نمى شود.

سؤال 952ـ زنى در حال حیض اعمال عمره را انجام داده، و پس اتمام اعمال عمره متوجّه شده که در آن حال پاک نبوده است. وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر وقت دارد باید طواف و نماز آن را دوباره در حال پاکى بجا آورد، و اگر وقت ندارد حجّ او مبدّل به حجّ افراد مى شود، و عمره مفرده اى بعد از حج بجا مى آورد.

سؤال 953ـ شخصى که وظیفه اش حجّ افراد است، عمره مفرده را تا چه زمانى بدون عذر مى تواند به تأخیر بیندازد؟

جواب: احتیاط واجب آن است که بلافاصله پس از حج بجا آورد، و اگر ناچار به تأخیر شد، قبل از پایان ذى الحجّه انجام دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای