استفتائات تبدیل عمره مفرده به عمره تمتّع
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 954ـ شخصى قصد داشت بدون انجام حجّ تمتّع از مکّه باز گردد. به همین جهت از ابتدا به نیّت عمره مفرده محرم شده، و وارد مکّه گردیده، و عمره اش را بجا مى آورد، سپس از قصد خود منصرف مى شود. آیا عمره اى که بجا آورده کفایت از عمره حجّ تمتّع مى کند، یا باید به میقات برگردد، و به نیّت عمره تمتّع محرم شود، و اعمال آن را بجا آورد؟

جواب: اگر حجّ او استحبابى است، مى تواند عمره مفرده را تبدیل به عمره تمتّع کند; مشروط بر این که عمره مفرده اش را در ماههاى حج (شوّال، ذى القعده یا ذى الحجّه) انجام داده باشد، ولى چنانچه حجّ واجب، یا نیابتى باشد، جواز تبدیل محلّ اشکال است.

سؤال 955ـ هرگاه پس از نیّت عمره و بستن احرام، مجدّداً براى عمره دیگرى محرم شود; مثلا به نیّت عمره مفرده محرم شده، سپس قصد عمره تمتّع کند، و تلبیه بگوید. کدام عمره صحیح است؟

جواب: اگر در ابتدا نیّت کرده و تلبیه گفته، احرام محقّق شده و تجدید آن معنى ندارد; و نمى تواند براى عمره دیگرى نیّت کند. بنابراین، احرام دوم باطل است، ولى مى تواند نیّت عمره خود را به عمره تمتّع برگرداند; به شرط این که عمره مفرده به سبب نذر و مانند آن بر او واجب نشده باشد.

سؤال 956ـ فردى که قبلا حجّ واجب خود را انجام داده، هنگام تشرّف به مکّه مکّرمه به قصد حجّ تمتّع استحبابى، احرام عمره تمتّع بسته، و پس از انجام اعمال عمره، به عللى از انجام حجّ تمتّع منصرف مى شود. لطفاً بفرمائید:

اوّلا: آیا مى تواند بدون انجام حجّ تمتّع به کشورش بازگردد؟

ثانیاً: آیا مى تواند به میقات برگردد و به نیابت از دیگرى احرام عمره تمتّع ببندد و پس از انجام عمره، حج تمتّع را هم به نیابت از آن شخص بجا آورد؟

ثالثاً: اگر این کار جایز باشد و نتواند به میقات برود، آیا مى تواند از ادنى الحل محرم گردد؟

جواب: احتیاط واجب آن است که تا مجبور نباشد تغییر نیّت ندهد و حجّ تمتّع خود را تکمیل کند، و به سراغ نیابت از دیگرى نرود.

سؤال 957ـ کسى که وظیفه او عمره تمتّع است و بدون توجّه، به نیّت عمره مفرده محرم شده، وظیفه اش چیست؟

جواب: مى تواند عمره مفرده انجام دهد، و اگر در ماههاى حج باشد مى تواند به عمره تمتّع عدول کند.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای