استفتائات احرام حجّ تمتّع
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 971ـ فاصله برخى از محلّه هاى جدید الاحداث مکّه تا مسجد الحرام شاید بیش از هیجده کیلومتر است، و عرفاً از توابع مکّه محسوب مى شود، ولى ظاهراً جزء مکّه نیست، چرا که تابلوهاى راهنمایى با فلش جهت مکّه را مشخّص نموده است. با توجّه به این مطلب، احرام بستن از محلّه هاى مذکور چه حکمى دارد؟

جواب: اگر از محلّه هاى مکّه محسوب شود احرام بستن از آن مانعى ندارد; ولى چنانچه عرفاً از محلّه هاى آن نیست، یا مشکوک است، کفایت نمى کند.

سؤال 972ـ اشخاص معذور که مى توانند اعمال مکّه را قبل از وقوفین (وقوف به عرفات و مشعر) انجام دهند، چنانچه از روى ناآگاهى به احکام شرعى اعمال مکّه را بدون احرام انجام دهند چه حکمى دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب کفایت نمى کند، و باید آن اعمال را دوباره پس از احرام حج، قبل از وقوفین، یا بعد از انجام اعمال منى بجا آورند.

 

سؤال 973ـ اگر شخصى در عرفات یا منى متوجّه شود که به هنگام احرام حج تلبیه نگفته، تکلیف او چیست؟

جواب: در صورت امکان باید به مکّه بازگردد و دوباره محرم شود، و تلبیه بگوید و بقیّه اعمال را انجام دهد، و اگر ممکن نیست همانجا قصد احرام کند و «لبّیک» بگوید، و اگر بعد از تقصیر یا حلق یادش بیاید، اعمالش صحیح است و نیازى به احرام و لبّیک نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای