2ـ وقوف در عرفات
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 974ـ دوّمین واجب از واجبات حج، وقوف به عرفات است. عرفات بیابانى است در حدود بیست کیلومترى مکّه، که امروز به صورت نیمه مشجّر در آمده، و واجب است حجّاج از ظهر تا غروب روز نهم ذى الحجّه در آنجا بمانند.

مسأله 975ـ احتیاط آن است که از اوّل ظهر تا غروب آفتاب در آنجا توقّف کنند، خواه سواره باشند یا پیاه، در حال حرکت باشند یا نشسته، در حال بیدارى باشند و یا مقدارى خواب و مقدارى بیدار، و مستحبّ مؤکّد است که در این مدّت مشغول ذکر خدا و توجّه به ذات پاک او و توبه و دعا باشند، که فضیلت دعا و نیایش در این مکان و در این زمان بى نظیر است.

مسأله 976ـ اگر در تمام وقت بیهوش یا خواب باشد، وقوف او باطل است، ولى چنانچه قبل از ظهر به عرفات آمده و نیّت کرده، صحیح است.

مسأله 977ـ وقوف در عرفات عبادت است، و باید با نیّت و قصد قربت همراه باشد. نیّت آن عبارت خاصّى ندارد، همین مقدار که در دل قصد کند که در عرفات از ظهر تا غروب براى خدا توقّف مى کند کافى است.

مسأله 978ـ هرگاه از روى عمد قبل از غروب آفتاب از عرفات کوچ کند و باز نگردد، گناه کرده و باید یک شتر در منى (و احتیاطاً در روز عید) قربانى کند (و اگر نتواند شتر قربانى کند، باید هیجده روز روزه بگیرد) و در هر صورت حجّش صحیح است، و اگر قبل از غروب آفتاب دوباره به عرفات بازگردد و تا غروب در آنجا بماند و سپس کوچ کند، کفّاره اى بر او واجب نیست.

مسأله 979ـ هرگاه قبل از غروب آفتاب کوچ کند، اگر از روى فراموشى یا ندانستن مسأله باشد، در صورتى که یادش بیاید اگر امکان دارد باید بازگردد، و اگر مراجعت نکند گناهکار است، و بنابر احتیاط کفّاره نیز دارد، و اگر یادش نیامد چیزى بر اونیست.

مسأله 980ـ گرچه وقوف در عرفات درتمام وقتى که در بالا گفته شد واجب است، و ترکش گناه مى باشد، ولى تمام آن از ارکان حج نیست. بلکه رکن حج فقط مقدارى از مدّت است; یعنى اگر کسى تنها مقدارى از ظهر تا غروب را در عرفات توقّف کند، حجّش صحیح است، و اگر عمداً وقوف را در تمام این مدّت ترک کند حجّ او باطل خواهد شد، و وقوف در شب عید، که «وقوف اضطرارى» نام دارد، براى او کفایت نمى کند.

مسأله 981ـ کسى که موفّق به درکوقوف درعرفات از ظهر تا غروب نشود،واجب است مقدارى از شب عید را ـ هرچندکم باشد ـ در آنجا توقّف کند، بنابراین اگر بر اثر موانع، زمانى به عرفات برسد که مردم از آنجا کوچ کرده باشند، مقدارى از شب را مى ماند، سپس به سوى مشعر مى رود، به شرط آن که قبل از طلوع آفتاب روز عید خود را به مشعرالحرام برساند، و این را «وقوف اضطرارى عرفات» مى گویند، و اگر موفّق به وقوف اضطرارى نیز نشد، یعنى نتوانست چیزى از شب را در آنجا بماند، کافى است که مقدارى از وقوف مشعرالحرام را، که شرح آن خواهد آمد، درک کند. در این صورت نیز حجّش صحیح است.

مسأله 982ـ اگر کسى بر اثر عذرى موفّق به وقوف در عرفات در روز نهم ذى الحجّه نشد، و شب عید را هم عمداً و بدون هیچ عذرى وقوف نکرد، حجّ او باطل مى شود; هر چند وقوف به مشعر الحرام را درک نماید.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای