استفتائات وقوف در عرفات
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 983ـ آیا حدودى که براى «عرفات» و «مشعر» و «منى» مشخّص شده، و علاماتى که نصب کرده اند، جهت مناسک حج اعتبار دارد؟

جواب: آرى معتبر است.

سؤال 984ـ شخصى وقوف اختیارى عرفات را درک کرده (از ظهر روز نهم تا غروب آفتاب در عرفات بوده) ولى قبل از رفتن به مشعر بى هوش شده است. اگر تا آخر اعمال حج به هوش نیاید تکلیف چیست؟ اگر بعد از بى هوشى او را به کشورش منتقل کرده باشند چه حکمى دارد؟ و چنانچه بعد از ایّام تشریق (بعد از سیزدهم ذى الحجّه) در ماه ذى الحجّه به هوش آید و در مکّه یا کشورش باشد، چه کند؟

جواب: درک وقوف اختیارى عرفه براى صحت حجّ او کافى است. پس اگر به هوش آید بقیّه اعمال را بجا مى آورد، و اگر نتواند بجا آورد نایب مى گیرد، به شرط آن که وقت اعمال باقى باشد. در غیر این صورت، صحّت حجّ او مشکل است، و براى خروج از احرام احتیاطاً عمره مفرده بجا مى آورد.

سؤال 985ـ زنى که عادت ماهانه اش (مثلا) شش روز بوده، در حال عادت براى عمره تمتّع مُحرم مى شود. روز هشتم ذى الحجّه که روز ششم عادت اوست پاک مى گردد، و پس از غسل اعمال عمره تمتّع را انجام مى دهد، و براى حجّ تمتّع محرم مى شود، ولى ظهر روز نهم در عرفات لک مى بیند، و نمى داند که آیا این لک بینى پس از ده روز ادامه خواهد داشت، تا آن را استحاضه حساب کند و اعمال قبلى اش صحیح باشد، یا قبل از ده روز قطع مى گردد تا احکام حیض داشته باشد. وظیفه اش چیست؟ اگر در همین فرض در مشعر لک ببیند تکلیفش چه مى باشد؟

جواب: چنانچه کاملا پاک شده باشد عمره او هنگام پاک بودن صحیح است، و دیدن لک بعد از آن ضررى به آن نمى زند; (زیرا طُهر متخلّل بنابر اقوى حکم حیض را ندارد). بنابراین منظور از ده روز مجموع دو خون است، نه با ضمیمه کردن طُهرِ واقع در میان آن دو.

سؤال 986ـ در فرض سؤال قبل، اگر در عرفات یا مشعر لک دید، و همان وقت یقین پیدا کرد که خون حیض است و قبلا در حال انجام اعمال عمره پاک نبوده، با توجّه به این که وقتِ وقوفِ اختیارى یا اضطرارى باقى است، ولى براى بازگشت به مکّه وانجام اعمال عمره تمتّع وقت ندارد، وظیفه اش چیست؟

جواب: باید به حجّ اِفراد عدول کند و بعد از اتمام حج، عمره مفرده بجا آورد.

سؤال 987ـ آیا قبل از نیّت وقوف به عرفات صعود به «جبل الرحمة» (کوهى که در وسط عرفات است) کراهت دارد، یا پس از آن؟

/ وقوف در مشعرالحرام   

جواب: فقط در وقت وقوف کراهت دارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای