احکام وقوف در عرفات و مشعر
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 995ـ همان گونه که گفته شد هر یک از وقوف در عرفات و مشعر داراى دو قسم است: 1ـ وقوف اختیارى 2ـ وقوف اضطرارى.

«وقوف اختیارى عرفات» از حدود ظهر تا غروب آفتاب است.

«وقوف اضطرارى عرفات» مقدارى ـ هر چند کم ـ از شب عید است.

«وقوف اختیارى مشعر» از طلوع صبح روز عید تا طلوع آفتاب است.

«وقوف اضطرارى مشعر» از طلوع آفتاب تا ظهر روز عید است.

البتّه «مشعر» وقوف اضطرارى دیگرى نیز دارد، که مربوط به زنان و افراد ضعیف و بیمار است، و آن، مقدراى از شب عید مى باشد که در آنجا توقّف کوتاهى نموده، سپس از آنجا به منى کوچ مى کنند.

احکام کسى که همه یا بعضى از این وقوفها را درک کند، به شرح زیر است:

1ـ کسى که هر دو وقوف به عرفات و مشعر را، در وقت اختیارى انجام دهد (یعنى از ظهر تا غروب روز عرفه در عرفات، و از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در مشعر الحرام باشد) مسلّماً حجّ او صحیح است.

2ـ کسى که هیچ یک از وقوفهاى اختیارى و اضطرارى را که در مسأله قبل گفته شد، نه در مشعر و نه در عرفات، درک نکند، حجّ او باطل است، و باید نیّت «عمره مفرده» کند; یعنى با همان احرامى که دارد طواف و نماز طواف و سعى را انجام داده و تقصیر کند (و احتیاطاً طواف نساء و نماز آن را نیز بجا آورد) و از احرام خارج شود; و در سال آینده باید حجّ تمتّع را اعاده کند.

تبصره 1: چنین شخصى اگر قربانى اش را همراه آورده، احتیاطاً ذبح کند.

تبصره 2: اگر درک نکردن وقوفهاى اختیارى و اضطرارى از روى تقصیر و کوتاهى بوده، حج بر او مستقر مى شود، و باید سال بعد انجام دهد; چه داراى شرایط آن باشد، یا نباشد.

3ـ هرگاه «وقوف اضطرارى عرفه» را با «وقوف اختیارى مشعر» بجا آورد (یعنى روز نهم به عرفات نرسیده و تنها مقدارى از شب دهم را در آنجا مانده، سپس در مشعر الحرام از طلوع صبح تا طلوع آفتاب وقوف کرده)، چنین کسى نیز حجّش صحیح و بدون اشکال است.

تبصره: اگر عمداً وقوف اختیارى عرفه را ترک کرده باشد، حجّ او باطل است.

4ـ کسى که «وقوف اختیارى عرفه» را با «وقوف اضطرارى روز مشعر» درک کند (یعنى بعد از ظهر عرفه تا غروب در عرفات بوده، ولى به علّتى بعد از طلوع صبح تا طلوع آفتاب در مشعر نمانده است، امّا مقدارى قبل از ظهر روز عید را در مشعر وقوف کرده)، حجّ او نیز صحیح است.

تبصره: چنین شخصى اگر وقوف اختیارى مشعر را از روى عمد ترک کرده باشد حجّش باطل است.

5ـ کسى که فقط «وقوف اختیارى عرفه» را درک کرده (یعنى بعد از ظهر روز نهم تا غروب در عرفات بوده، امّا نتوانسته در مشعر حتّى قبل از ظهر روز عید مقدارى وقوف کند) حجّ او نیز صحیح است (به هر علّت که باشد).

6ـ کسى که تنها «وقوف اختیارى مشعر» را درک کرده (یعنى مطلقاً به عرفات نرسیده، امّا در مشعر الحرام از طلوع صبح تا طلوع آفتاب توقّف کرده) حجّ او نیز صحیح است.

تبصره: چنین شخصى اگر عمداً وقوف اختیارى عرفات را ترک کرده باشد، حجّش باطل است.

7ـ کسى که «وقوف اضطرارى عرفات» را در شب عید و «وقوف اضطرارى مشعر» را در پیش از ظهر عید درک نموده، حجّ او نیز صحیح مى باشد.

تبصره: چنانچه شخصى وقوف عرفات یا وقوف مشعر را به کلى و از روى عمد ترک کند، حجّ او باطل است.

8ـ کسى که فقط «وقوف اضطرارى روز مشعر» را درک کرده (یعنى تنها توانسته خود را پیش از ظهر روز عید به مشعر الحرام برساند) حجّ چنین شخصى باطل شده، و باید نیّت عمره مفرده کند، و بعد از انجام اعمال عمره مفرده از احرام بیرون آید، و در سال آینده باید حجّ تمتّع را اعاده کند.

9ـ کسى که فقط وقوف اضطرارى عرفات را درک کند، حجّ او نیز باطل است و باید مطابق صورت قبل عمل کند.

10ـ کسى که هیچ یک از وقوفهاى اضطرارى و اختیارى را درک نکند (یعنى بعد از ظهر روز عید به آنجا برسد) حجّ او باطل است، و باید طبق صورت هشتم عمل کند.

11ـ کسى که وقوف اختیارى عرفه و اضطرارى شب مشعر را درک کند (یعنى از ظهر روز نهم تا غروب در عرفات بوده، و شب دهم در مشعر وقوف کرده، و قبل از طلوع صبح به منى رفته است) در صورتى که وقوف اختیارى مشعر را به سبب عذرى ترک کرده، حجّش صحیح، و اگر عمدى بوده بنابر احتیاط واجب باطل است.

12ـ کسى که وقوف اضطرارى عرفه و اضطرارى شبانه مشعر را درک کند (یعنى قسمتى از شب دهم را در عرفات، و قسمتى دیگر را در مشعر وقوف کرده، و قبل از طلوع صبح به منى رفته) در صورتى که عذر داشته، و وقوف اختیارى عرفه را از روى عمد ترک نکرده باشد، حجّ او صحیح است; امّا اگر عذر نداشته، و عمداً وقوف اختیارى عرفه را ترک کرده، حجّش باطل است، و چنانچه وقوف اختیارى مشعر (وقوف بین الطلوعین) را عمداً ترک کرده باشد حجّ او صحیح است، ولى یک گوسفند کفّاره دارد، و اگر از روى جهل ترک کرده باشد، حجّ او بنابر احتیاط واجب باطل است.

13ـ کسى که فقط وقوف اضطرارى شبانه مشعر را درک کند (یعنى شب دهم به مشعر الحرام رسیده، و قبل از طلوع صبح به منى کوچ کرده است) اگر وقوف عرفات را عمداً ترک کرده باشد حجّ او باطل، و اگر از روى عمد نباشد، بلکه به سبب عذر باشد، در این صورت نیز حجّ او اشکال دارد.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای