استفتائات وقوف در مشعر الحرام
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 996ـ عدّه اى از حجّاج در شب دهم ذیحجّه از عرفات عازم مشعر مى شوند، در بین راه از افرادى که آنجا هستند مى پرسند: «مشعر کجاست؟» جواب مى دهند: «همین جاست». آنها اطمینان پیدا مى کنند که آنجا مشعر است، و قصد وقوف مى کنند. پس از گذشتن وقت وقوف اضطرارى مشعر معلوم مى شود که آنجا مشعر نبوده است، تکلیف آنها چیست؟

جواب: حجّ آنها صحیح است.

سؤال 997ـ اگر مدیر کاروان به یکى از حجّاج بگوید: «درک وقوف اختیارى مشعر براى شما مشکل است». و آن شخص به این سخن اعتماد پیدا کند، و وقوف اختیارى را ترک نماید، آیا به حجّ او اشکالى وارد مى شود؟

جواب: در فرض سؤال اشکالى ندارد.

سؤال 998ـ کسى که نمى دانسته وقوف اختیارى مشعر بین طلوع صبح و طلوع آفتاب است، و آن را ترک کرده، ولى وقوف اضطرارى را انجام داده است، وظیفه اش چیست؟

جواب: در صورتى که جاهل قاصر بوده نه مقصّر، مانعى ندارد.

سؤال 999ـ آیا نیابت خدمه اى که پیش از طلوع صبح به همراه خانمها به منى مى روند، ولى قبل از طلوع آفتاب خود را به مشعر رسانده، و وقوف رکنى مشعر را درک مى کنند، صحیح است؟

جواب: اگر لازم است با زنها به منى بروند گناهى نکرده اند، و چنانچه از ذوى الاعذار نبوده اند (یعنى عذرشان عارضى است)، در فرض سؤال نیابت آنها اشکال ندارد.

سؤال 1000ـ شخصى وقوف به عرفات و مقدارى از وقوف شبانه مشعر را درک کرده، و قبل از طلوع صبح براى بردن اثاثیه و کارهاى دیگر عمداً به منى رفته، و قصد داشته دوباره به مشعر باز گردد; ولى در منى به خواب رفته، و وقوف اختیارى مشعر را درک نکرده است. وظیفه اش چیست؟

جواب: حجّ او صحیح است، و اگر مى تواند وقوف اضطرارى روز مشعر را بجا آورد، احتیاط آن است که بجا آورد، و اگر نایب است، چون عذر مزبور قابل پیش بینى نبوده، نیابتش نیز صحیح است.

سؤال 1001ـ آیا براى وقوف در مشعر یک نیّت کافى است، یا براى وقوف از شب تا طلوع صبح یک نیّت، و براى وقوف پس از طلوع صبح تا طلوع آفتاب نیّت دیگرى لازم است؟

جواب: یک نیّت براى همه کافى است.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای