نیابت در رمى
فهرست موضوعات
جستجو 

    مسأله 1020ـ همان گونه که قبلا نیز اشاره شد کسانى که به واسطه عذر نمى توانند در روز رمى کنند باید در شب رمى کنند، و اگر در شب هم از آن عاجز باشند، یا خوف خطر و ضررى باشد، باید کسى را نایب کنند که در روز بجاى آنها رمى کند.

مسأله 1021ـ رمى از طبقه دوّم مانعى ندارد ; مخصوصاً در هنگام ازدحام، و این کار بر نایب گرفتن مقدّم است.

مسأله 1022ـ لازم است شخصى به نیابت از بچّه ها، بیماران و کسانى که به واسطه عذرى نمى توانند شخصاً رمى کنند، رمى جمرات را انجام دهد; البتّه این کار باید با اذن و اجازه آن افراد باشد، و در مورد بچّه هاى غیرممیّز به اذن ولیّشان است.

مسأله 1023ـ هرگاه پس از آن که نایب رمى جمرات را انجام داد، بیمار خوب شود، لازم نیست رمى را دوباره خودش انجام دهد، ولى در مورد شخصى که بیهوش بوده، چون نیابت اجازه مى خواهد (و نایب بدون اجازه او این کار را کرده) احتیاط آن است که خودش دوباره انجام دهد; امّا اگر در بین رمىِ نائب، بیمار خوب شود یا بیهوش هوشیار گردد، باید خودش از اوّل شروع کند، و به آن مقدار که نایب انجام داده اکتفاء نکند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای