استفتائات رمى جمرات
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1027ـ اگر مردى که قادر است در روز رمى جمرات کند، از سوى زنى نایب شود، آیا مى تواند رمى را در شب انجام دهد؟

جواب: نمى تواند.

سؤال 1028ـ کسى که در روز عید نمى تواند رمى نماید، آیا مجاز است قبل از رمى تقصیر کند، و روز بعد رمى جمره را بجا آورد؟

جواب: لازم است بقیّه اعمال خود را، مانند قربانى و تقصیر، در روز عید انجام دهد.

سؤال 1029ـ آیا رمى جمرات از طبقه دوم جایز است؟

جواب: به هنگام ازدحام جمعیّت مانعى ندارد; بلکه در غیر ازدحام نیز جایز است.

سؤال 1030ـ آیا به نیابت از افراد سالم مى توان رمى جمرات را انجام داد؟

جواب: جایز نیست.

سؤال 1031ـ آیا خانمها براى اجتناب از تماس بدنى با مردان نامحرم، مى توانند نایب بگیرند؟

جواب: خودشان باید رمى کنند، و تماس از روى لباس در این گونه موارد ضررى ندارد.

سؤال 1032ـ کسانى که همراه زنان و معذورین حرکت مى کنند، آیا مى توانند همانند آنها شبانه رمى جمره کنند؟

جواب: چنانچه بتوانند در روز رمى کنند، باید در روز رمى نمایند، در غیر این صورت در شب جایز است.

سؤال 1033ـ اخیراً جمرات سه گانه را به شکل بیضى بزرگى درآورده اند که در وسط آن به جاى ستون سابق دیوارى به طول 25 متر و ارتفاع 5 متر احداث کرده اند; تکلیف رمى چه خواهد شد؟

جواب: باید سنگ ها به داخل حوضچه رمى پرتاب شود، و اگر سنگ ها به ستون خورده و به داخل حوضچه بیفتد کافى است.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای