تقسیم و مصرف گوشت قربانى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1055ـ مستحبّ است قربانى را سه قسمت کند: یک سوّم آن را براى خود بردارد، و یک سوّم را در راه خدا به نیازمندان صدقه دهد، و یک سوّم را به دوستان و مؤمنان هدیه نماید. البتّه لازم نیست تقسیم به سه قسمت به طور مساوى باشد، ولى دادن بخشى از آن به فقیر واجب است، امّا خوردن چیزى از آن واجب نیست; هر چند موافق احتیاط است.

مسأله 1056ـ گوشت قربانى را به همه فقراى مسلمین، اعمّ از شیعه و اهل سنّت مى توان داد; ولى دادن به غیر مسلمانان و ناصبیها (آنها که با ائمّه(علیهم السلام)عداوت دارند) اشکال دارد.

مسأله 1057ـ احتیاط آن است که تا افراد نیازمند در منى پیدا شوند، گوشت قربانى را از منى خارج نکنند.

مسأله 1058ـ مسلمانان باید کارى کنند که گوشتهاى قربانى استفاده شود و از بین نرود، و مانند بعضى از سال ها مجبور به دفن کردن یا سوزاندن آنها نشوند; زیرا این کار اسراف است و حرام، و مخالف دستورات اسلام است، و چنانچه در منى مستحقّینى یافت نشوند، باید آن را به سایر کشورها ببرند، و به فقرا و مؤمنان بدهند، و چنانچه هزینه اى براى این کار لازم باشد باید حکومت اسلامى، یا مردم، آن را بپردازند.

مسأله 1059ـ چنانچه بعد از تلاش و کوشش لازم راهى براى استفاده از گوشتهاى قربانى پیدا نشود، و مجبور به نابود کردن آنها شوند، در این صورت باید موقّتاً از قربانى کردن در منى صرف نظر نمایند، و پول آن را کنار گذاشته و هنگام بازگشت در محلّ خود قربانى کنند، و طبق دستور بالا گوشت آن را در مصارفى که ذکر شد مصرف نمایند، و اگر مسؤولینِ سازمانهاىِ موردِ اعتماد بپذیرند که قربانى را طبق آداب شیعه در آنجا ذبح کرده، و گوشت آن را براى محرومین مناطق دیگر بفرستند، قربانى در منى مانعى ندارد، و با توجّه به جهات مختلف در حال حاضر مخیّر بین ذبح در قربانگاههاى موجود، که همه در خارج از منى است، و ذبح در وطن مى باشند، و این حکم تا زمانى است که گوشتها ـ مانند سال هاى اخیر ـ به خارج منتقل گردیده و مصرف شود.

مسأله 1060ـ در فرض مسأله قبل باید قربانى را در باقیمانده ذى الحجّه انجام دهد، و اگر بازگشت او به طول مى انجامد نایب بگیرد، و چنانچه در ماه ذى الحجّه آن سال موفّق نشد، باید در ایّام عید قربان سال آینده آن را انجام دهد.

مسأله 1061ـ قربانى کردن در قربانگاههاى موجود کافى است، هر چند در حال حاضر همه آنها در خارج از محدوده منى است، و لازم نیست مخفیانه در گوشه اى از منى یا مکّه قربانى کنند، یا براى روزهاى بعد بگذارند، بلکه این کار در شرایط فعلى خالى از اشکال نیست.

مسأله 1062ـ استفاده از وسایل ماشینى براى ذبح حیوانات مانعى ندارد; ولى باید شرایط شرعیّه ذبح، مانند رو به قبله بودن،بسم الله گفتن، و غیر آن رعایت شود( چنانچه در رساله توضیح المسائل، در مسئله 2223، شرح دادیم).

مسأله 1063ـ احتیاط آن است که قربانى کننده پوست حیوان قربانى و مانند آن را نفروشد، و اگر آن را براى استفاده خود نگهدارد، به اندازه پول آن به فقرا دهد.

 

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای