نیابت در قربانى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1065ـ قربانى را مى توان شخصاً ذبح نمود، یا به دیگرى نیابت داد، و در هر صورت نیّت را خود حاجى مى کند، و لازم نیست نایب دقیقاً شناخته شده باشد; بلکه شناخت اجمالى او کافى است، و نیز لازم نیست ذبح کننده شیعه اثناعشرى باشد، بلکه تمام کسانى که ذبیحه آنها پاک و حلال است مى توانند ذبح کنند; هر چند شیعه بودن بهتر است.

مسأله 1066ـ لازم نیست وکیل نام کسى را که براى او قربانى مى کند بر زبان جارى سازد (هر چند نام بردن بهتر است); حتّى اگر از روى اشتباه نام شخص دیگرى را ببرد ضرر ندارد، و براى موکّل اصلى، که پول داده، واقع مى شود.

مسأله 1067ـ اگر شخصى را مأمور خریدارى حیوان قربانى و ذبح آن کند، و نایب مأموریتش را انجام دهد، و پس از آن حاجى احتمال دهد که نایب به شرایط درست عمل نکرده، آن ذبح کافى است و نباید به این احتمال توجّهى کند.

مسأله 1068ـ کسى که به دیگرىوکالت مى دهدتاقربانى را بخرد و ذبح کند، باید علم یا اطمینان پیدا کند که نایب آن کار انجام داده،و گمان کفایت نمى کند.

 

مسأله 1069ـ اگر نایب در مورد شرایط قربانى، یا چگونگى ذبح، بر خلاف دستور شرع عمل کرد ضامن است، و باید غرامت دهد، و دوباره با رعایت شرایط قربانى کند.

مسأله 1070ـ اگر نایب بر اثر اشتباه، یا جهل به مسائل شرعى، برخلاف دستور شرع عمل کرد، اگر مقّصر باشد ضامن است، و در هر صورت باید دوباره قربانى انجام گیرد.

مسأله 1071ـ شخصى که حجّ نیابتى بجا مى آورد، مى تواند شخص ثالثى را براى قربانى وکیل کند، و نیّت قربانى را نایب اصلى مى کند.

مسأله 1072ـ کسانى که از طرف دیگران و به نیابت از آنان قربانى مى کنند، باید قبل از حلق یا تقصیر کسى که آنها را نایب کرده قربانى را ذبح کنند.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای