بدل قربانى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1073ـ اگر حاجى قدرت بر ذبح نداشته باشد، یعنى نه حیوانى براى قربانى دارد و نه پول آن را، چنین شخصى باید سه روز در سفر حج، و هفت روز پس از بازگشت (مجموعاً ده روز) روزه بگیرد.

مسأله 1074ـ حاجى اگر بتواند بدون زحمت و مشقّت قرض کند، و مالى داشته باشد که بتواند قرض خود را ادا نماید، باید قرض کند و قربانى نماید.

مسأله 1075ـ اگر بتواند بدون مشقّت چیزى که اضافه بر لوازم مورد نیاز سفر است بفروشد، باید آن را فروخته، و با پولش قربانى تهیّه نموده، و آن را ذبح کند.

مسأله 1076ـ آن سه روز را که در سفر حج بجاى قربانى روزه مى گیرد، باید در ماه ذى الحجّه باشد، و احتیاط واجب آن است که از هفتم تا نهم این ماه باشد، و جلوتر نباشد، و باید آن سه روز پشت سر هم باشد.

مسأله 1077ـ اگر به عللى نتوانست روز هفتم ذى الحجه روزه بگیرد، روز هشتم و نهم را روزه مى گیرد، و یک روز دیگر را پس از مراجعت از منى در مکّه مى گیرد.

مسأله 1078ـ جایز نیست سه روز روزه مذکور را در ایّام تشریق در منى بگیرد. روزه در ایّام تشریق در منى براى همه حرام است، بنابر احتیاط واجب; چه حج بجا بیاورد یا نیاورد.

مسأله 1079ـ اگر روز هشتم را هم روز نگرفت، روز نهم ذى الحجّه را نگیرد، بلکه پس از بازگشت از منى سه روز پى در پى روزه بگیرد.

مسأله 1080ـ حاجى مى تواند سه روز روزه مذکور را در سفر بگیرد، و لازم نیست در مکّه قصد اقامت ده روز کند; بلکه اگر براى ماندن در مکّه سه روز هم مهلت ندارد، مى تواند باقیمانده آن را در بین راه بگیرد.

مسأله 1081ـ هرگاه پس از بجا آوردن سه روز روزه، قادر بر ذبح قربانى شد، احتیاط واجب آن است که ذبح کند; و اگر قبل از تمام شدن سه روز قدرت بر ذبح پیدا کرد، باید ذبح نماید.

مسأله 1082ـ اگر سه روز روزه را نگرفت تا ماه ذى الحجّه تمام شد، باید خودش، یا نایبش، در ماه ذى الحجّه سال آینده در منى قربانى کند.

مسأله 1083ـ هفت روز دیگر را باید پس از بازگشت از سفر حج روزه بگیرد، و احتیاط مستحب آن است که پى در پى بجا آورد.

مسأله 1084ـ جایز نیست هفت روز مذکور را در مکّه یا در بین راه روزه بگیرد; مگر این که قصد اقامت در مکّه را داشته باشد. در این صورت، اگر مدّتى صبر کند که در آن مدّت مى توانست به وطنش بازگردد، پس از آن مى تواند روزه ها را شروع کند.

 

مسأله 1085ـ هرگاه در غیر مکّه اقامت کند، چه در بین راه باشد یا شهر دیگر مثلاً جدّه، نمى تواند هفت روز روزه را در آنجا بگیرد; هر چند به مقدارى صبر کند که اگر به سمت وطنش حرکت مى کرد به وطن مى رسید.

مسأله 1086ـ اگر قدرت بر روزه گرفتن پیدا کرد و قبل از انجام روزه ها فوت نمود، بر ولىّ او واجب است سه روز را قضا کند، و احتیاط واجب آن است که هفت روز را نیز قضا نماید.

مسأله 1087ـ لازم نیست پس از بازگشت به وطن، حتماً در محلّ زندگى روزه بگیرد، بلکه اگر در جاى دیگرى نیز قصد اقامت کند مى تواند روزه بگیرد.

مسأله 1088ـ اگر نتوانست سه روز روزه در مکّه را، در آنجا بجا آورد و به وطن بازگشت، در صورتى که ماه ذى الحجّه باقى است مى تواند در وطن روزه بگیرد، ولى با هفت روز روزه فاصله دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای