6ـ تقصیر
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1122ـ واجب است حجّاج بعد از قربانى مقدارى از موى سر خود را کوتاه کرده، یا تمام آن را بتراشند، و با این عمل از احرام بیرون مى آیند، یعنى پوشیدن لباس دوخته و سایر محرّمات احرام بر آنها مباح مى شود; به استثناى بوى خوش و زن که در اعمال بعد (چنان که خواهد آمد) بر آنها حلال مى شود.

مسأله 1123ـ کسى که براى تقصیر، تراشیدن سر را انتخاب مى کند، احتیاط آن است که تمام سر را بتراشد و به قسمتى از آن قناعت نکند.

مسأله 1124ـ کوتاه کردن مقدار کمى از موى سر، یا ریش، یا سبیل، با هر وسیله اى کافى است (البتّه غیر از کندن موها)، ولى گرفتن ناخن به تنهایى کفایت نمى کند (بنابر احتیاط واجب).

مسأله 1125ـ براى کسانى که دفعه اوّل حجّ آنها است، احتیاط مستحب تراشیدن است، و براى دفعات بعد در میان این دو کار مخیّر هستند.

مسأله 1126ـ تراشیدن موى سر مخصوص مردان است، و در مورد زنان تراشیدن موى سر جایز نیست، و تنها کوتاه کردن مقدارى از آن واجب است.

 

مسأله 1127ـ از آنجا که تقصیر از عبادات محسوب مى شود، باید با نیّت قربت و صرفاً براى اطاعت خداوند و خالى از ریا باشد، در غیر این صورت باطل است، و آنچه در مسأله اوّل این فصل گفته شد بر او حلال نمى گردد.

مسأله 1128ـ حاجى مخیّر است که براى تقصیر موى سر را کوتاه کند یا موى صورت را ; و اگر در سر و صورت هیچ مویى ندارد تیغ را به سر مى کشد، و مقدارى از ناخن را مى گیرد، و اگر ناخن هم نداشت، کافى است تیغ را آهسته به سر بکشد.

مسأله 1129ـ تراشیدن ریش کفایت از تقصیر نمى کند.

مسأله 1130ـ اکتفا کردن به تقصیر موى زیر بغل، یا سایر موهاى بدن اشکال دارد.

مسأله 1131ـ محلّ تقصیر و تراشیدن سر «منى» است، و در حال اختیار جایز نیست در جاى دیگر این کار را انجام دهد.

مسأله 1132ـ احتیاط آن است که تقصیر را در روز عید قربان بجا آورد; هر چند تأخیر آن تا آخر ایّام تشریق جایز است، ولى احتیاط واجب آن است که در شب این کار انجام نشود.

مسأله 1133ـ واجب است وظایف سه گانه منى را از روى ترتیب انجام دهد; اوّل: رمى جمره، دوم: قربانى، سوم: تراشیدن سر، یا کوتاه کردن مقدارى از موى آن و ناخن گرفتن، و هرگاه از روى نادانى، یا فراموشکارى بر خلاف این ترتیب انجام دهد، عمل او صحیح است.

حتّى اگر عمداً ترتیب را رعایت نکند گناه کرده، امّا اعمال او صحیح است و کفّاره ندارد.

مسأله 1134ـ واجب است تراشیدن یا کوتاه کردن مو قبل از طواف حج بوده باشد، و اگر طواف را عمداً قبل از تقصیر انجام دهد باید بعد ازتقصیر آن را اعاده کند، و یک گوسفند نیز کفّاره بدهد; امّا اگر از روى فراموشى یا نادانى آن را مقدّم داشته، کفّاره ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که آن را بعد از تقصیر اعاده کند. و اگر سعى را نیز مقدّم بدارد باید مانند طواف آن را اعاده کند، ولى کفّاره ندارد.

مسأله 1135ـ اگر قربانى به دلیلى از روز عید تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط نمى تواند تقصیر کند و از احرام خارج شود و پس از آن قربانى نماید، بلکه باید ترتیب بین قربانى و تقصیر و اعمال پس از آن را مراعات کند، اگر این حکم را رعایت نکند، عمل او باطل نیست، ولى گناه کرده است.

مسأله 1136ـ اگر براى قربانى نایب بگیرد، تا نایب قربانى نکرده نمى تواند تقصیر کند، ولى چنانچه به اعتقاد این که وکیلش قربانى کرده تقصیر کند، و بعد معلوم شود که وکیل هنوز قربانى نکرده، تقصیر مذکور کافى است، بلکه اگر پس از تقصیر، اعمال مکّه را به گمان قربانى کردن نایب انجام داده باشد کفایت مى کند، و اعاده لازم نیست.

مسأله 1137ـ واجب است تراشیدن، یا کوتاه کردن مو، در منى باشد، و کسى که از روى عمد، یا نادانى و فراموشى در منى تقصیر نکند واجب است به منى بازگردد، و این وظیفه را انجام دهد، و اگر نمى تواند برگردد، یا مشقّت شدید دارد، هر جا که هست انجام دهد; ولى احتیاط واجب آن است که در صورت امکان، موى خود را به منى بفرستد، و مستحب است در آنجا دفن کند.

مسأله 1138ـ کسى که مى داند اگر سرش را بتراشد زخمى مى شود (و زخمى کردن بدن در حال احرام خلاف احتیاط است) احتیاط آن است که اوّل مقدارى از آن را کوتاه کند، سپس سرش را بتراشد.

مسأله 1139ـ لازم نیست انسان خودش موى سر خود را کوتاه کند، بلکه اگر به دیگرى هم دستور این کار را بدهد کافى است; خواه شیعه باشد یا از اهل سنّت، و در هر حال خودش باید نیّت کند که مثلا براى حجّة الاسلام تقصیر مى کنم قربة الى الله.

مسأله 1140ـ محرمى که قصد دارد سر دیگرى را بتراشد یا کوتاه کند، باید اوّل خودش تقصیر کند و از احرام خارج شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای