7 تا 11ـ واجبات پنج گانه مکّه (بعد از منى)
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1158ـ بعد از انجام اعمال سه گانه «منى» واجب است براى انجام باقى مانده اعمال حج به مکّه بازگردد، و اعمال مکّه را، که پنج چیز است، انجام دهد، و آنها عبارتند از:

«طواف حج» که آن را «طواف زیارت» نیز مى نامند.

«نماز طواف حج».

«سعى بین صفا و مروه».

«طواف نساء».

«نماز طواف نساء».

این پنج واجب را به همان کیفیّت که در عمره تمتّع بیان کردیم بدون هیچ تفاوت بجا مى آورد، مگر در نیّت که اینجا باید به نیّت طواف حج و نماز و سعى آن باشد، سپس به نیّت طواف نساء و نماز آن.

مسأله 1159ـ حاجى مى تواند بعد ازاعمال منى بلافاصله در همان روز عید قربان به مکّه برود، و اعمال بالا را انجام دهد، و بهتر است که از روز یازدهم تأخیر نیندازد، و اگر تأخیر انداخت از روز سیزدهم نگذرد، ولى تا آخر ماه ذى الحجّه نیز مى تواند این اعمال را انجام دهد; هر چند احتیاط مستحب عدم تأخیر از روز سیزدهم است.

مسأله 1160ـ اعمال مکّه را باید بعد از اعمال منى (رمى جمره عقبه، قربانى و تقصیر) بجا آورد; ولى چند گروه مى توانند قبل از رفتن به عرفات آنها را بجا آورند:

1ـ زنهایى که ترس دارند هنگام بازگشت از منى گرفتار عادت ماهانه، یا وضع حمل گردند، و نتوانند در مکّه بمانند تا پاک شوند و اعمال خود را بجا آورند.

2ـ بیمارانى که نتوانند در ازدحام جمعیّت طواف و سعى را بجا آورند.

3ـ پیرمردان یا پیرزنانى که از انجام این اعمال هنگام بازگشت از منى به خاطر زیادى جمعیّت عاجز باشند، یا خوف خطر یا ضرر داشته باشند.

4ـ تمام کسانى که مى دانند بعد از مراجعت به علّتى قادر به انجام این اعمال نیستند، و یا فوق العاده به زحمت مى افتند (و فرقى میان طواف نساء و طواف حج در این مسأله نیست).

مسأله 1161ـ در مواردى که این اعمال را مقدّم مى دارد احتیاط واجب آن است که محرم به احرام حج شود، سپس آنها را انجام دهد.

مسأله 1162ـ اگر بیمار بعد از بازگشت از «منى» بهبودى یابد، یا زن پاک باشد، و توانایى بر طواف و سعى پیدا کند، احتیاط واجب آن است که اعاده نماید (هر چند قبل از رفتن به عرفات آن را انجام داده باشد).

مسأله 1163ـ طواف نساء بر مرد و زن، پیر و جوان، متأهّل و مجرّد، و حتّى کودکان ممیّز و خنثى واجب است، و بدون آن زن بر مرد و مرد بر زن حلال نمى شود، بلکه احتیاط واجب آن است که اگر کودک غیر ممیّز را به حج آورده، و محرم کرده اند، ولىّ او همراه او طواف نساء را بجا آورد.

مسأله 1164ـ اگر «طواف نساء» را ترک کند، خواه از روى عمد باشد، یا جهالت، یا فراموشى، همسر بر او حرام است، تا بازگردد و طواف کند. و اگر بازگشت ممکن نیست، یا مشکل است، نایب بگیرد. و اگر از دنیا برود، ولىّ او قضاى آن را به جا مى آورد.

مسأله 1165ـ اگر شخصى، طواف نساءهاى متعدّدى را ترک کرده باشد، یک طواف نساء براى همه آنها کافى است، و در این حکم (ترک طواف نساء) فرقى میان زن و مرد و کودک نیست; زیرا طواف نساء بر همه لازم است، و بدون آن همسر براى او حلال نمى شود.

مسأله 1166ـ در عمره حجّ تمتّع طواف نساء واجب نیست، ولى در حجّ تمتّع و عمره مفرده طواف نساء واجب است.

مسأله 1167ـ طواف نساء و نماز آن رکن نیست، و ترک عمدى آن موجب باطل شدن حج نمى گردد، هر چند انجام آن در عمره مفرده و حجّ تمتّع واجب است، و اگر بجا نیاورد همسر بر او حلال نمى شود; بلکه به خواستگارى رفتن و شاهد عقد شدن نیز بنابر احتیاط واجب بدون طواف نساء جایز نیست.

مسأله 1168ـ طواف نساء را نمى توان بلافاصله بعد از طواف حج و قبل از سعى بجا آورد; بلکه باید پس از اتمام سعى انجام شود; ولى اگر از روى فراموشى، یا ندانستن مسأله، آن را قبل از سعى بجا آورد صحیح است. همچنین تقدیم سعى بر طواف زیارت (حج) و نماز آن در حال اختیار جایز نیست.

مسأله 1169ـ طواف نساء را در حال ضرورت، مثل ترس از حیض و عدم امکان اقامت در مکّه تا زمان پاکى از آن، مى توان قبل از سعى بجا آورد; ولى احتیاط واجب آن است که پس از آن هم نایبى بگیرد که از طرف او انجام دهد.

 

مسأله 1170ـ هرگاه زنى که طواف حج و طواف نساء را بجا نیاورده، گرفتار عادت ماهانه شود، و پیش از پاک شدن ناچار به ترک مکّه باشد (مثل این که کاروان مهلت نمى دهد تا پاک شود) لازم است براى طواف حج و نماز آن نایب بگیرد، سپس خودش سعى را بجا آورد، سپس براى طواف نساء و نماز آن نایب بگیرد (همچنین کسان دیگرى که به سبب بیمارى یا عذر دیگر قادر به انجام طواف و سعى نباشند باید نایب بگیرند).

مسأله 1171ـ هرگاه طواف نساء را فراموش کند و از حج بازگردد، در صورت امکان باید خودش برگردد و بجا آورد، و چنانچه ممکن نباشد، یا مشقّت داشته باشد نایب مى گیرد، و پس از آن که نایب طواف نساء و نماز آن را انجام داد، مرد بر زن و زن بر مرد حلال مى شود.

مسأله 1172ـ کسى که طواف واجب (اعمّ از طواف عمره، یا طواف حج، یا طواف نساء) را فراموش کند، و به وطن بازگردد، و با همسر خود نزدیکى نماید، هرگاه از روى فراموشى و جهل به مسأله باشد کفّاره ندارد، ولى اگر مسأله را مى دانسته و عمداً مرتکب آن شده باید کفّاره بدهد، و کفّاره آن در محرّمات احرام گذشت. و مانند مسأله قبل عمل مى نماید.

مسأله 1173ـ اگر بر اثر جهل به مسأله طواف را ترک کند، و به وطن خویش بازگردد، باید حج را اعاده نماید، و اگر طواف عمره بوده قربانى واجب نیست، ولى اگر طواف حج بوده احتیاط واجب آن است که قربانى کند.

مسأله 1174ـ با انجام اعمال سه گانه منى و اعمال پنج گانه مکّه، آنچه در احرام براى حاجى حرام بود در سه مرحله حلال مى شود:

1ـ بعد از تراشیدن یا کوتاه کردن موى سر، تمام محرّمات احرام، جز بوى خوش و همسر، حلال مى شود.

 

2ـ پس از طواف زیارت و نماز طواف و سعى صفا و مروه، بوى خوش نیز حلال مى شود.

3ـ بعد از طواف نساء و نماز آن، همسر نیز بر او حلال مى شود.

مسأله 1175ـ کسانى که به خاطر عذرى (مانند پیرى، ترس از عادت ماهانه، بیمارى و مانند آن) طواف زیارت و نساء را قبل از وقوف به عرفات انجام داده اند، بوى خوش و همسر بر آنها حلال نمى شود، بلکه تمام محرّمات احرام بعد از حلق یا تقصیر بر چنین افرادى حلال مى گردد.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای