الف) مقدم داشتن اعمال پنج گانه مکّه
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1176ـ اگر نایب ترس از بیمارى یا عادت ماهانه داشته باشد، آیا مى تواند اعمال حج را بر وقوفین و اعمال منى مقدّم دارد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1177ـ اگر شخصى تنها نگرانى او این باشد که پس از بازگشت از منى، بر اثر ازدحام جمعیّت نتواند طواف کند، آیا مى تواند اعمال مکّه را مقدّم دارد؟

جواب: احتیاط آن است که مقدّم بدارد، و بعداً اگر نتوانست براى طواف نایب بگیرد.

سؤال 1178ـ آیا شخصى که دیگرى او را به وسیله تخت هاى مخصوص طواف مى دهد، مى تواند اعمال مکّه را مقدّم دارد؟

جواب: اگر عذر دیگرى ندارد، و در هر صورت باید دیگرى او را طواف دهد، نمى تواند اعمال مکّه را مقدّم بدارد.

سؤال 1179ـ حجّاج محترمى که به واسطه عذرهایى اعمال مکّه را قبل از اعمال منى انجام مى دهند، آیا مى توانند سعى را بعد از بازگشتن از منى و بقیّه اعمال را قبل از آن بجا آورند؟

جواب: باید همه را قبلا انجام دهند.

سؤال 1180ـ تقدیم اعمال مکّه براى معذورین جایز است، یا لازم؟

جواب: احتیاط واجب آن است که ترک نکند.

سؤال 1181ـ آیا کسانى که اعمال مکّه را مقدّم مى دارند، باید نزدیکترین زمان به وقت وقوف به عرفه را انتخاب کنند، یعنى کمى قبل از حرکت به سوى عرفات، یا این کار لازم نیست؟

جواب: لازم نیست.

سؤال 1182ـ تشخیص عذر براى کسانى که اعمال مکّه را مقدّم مى دارند، بر عهده چه کسى است؟

جواب: تشخیص با خود مکلّف است.

سؤال 1183ـ کسى که اعمال مکّه را قبل از وقوف به عرفات انجام مى دهد، آیا مى تواند طواف نساء را بعد از اعمال منى و بقیّه را قبل از وقوف به عرفات انجام دهد؟

جواب: لازم است همه را با هم انجام دهد.

سؤال 1184ـ شخصى که مجاز است اعمال مکّه را قبل از وقوف به عرفات انجام دهد، اگر بر اثر جهل بدون احرام آن اعمال را بجا آورده باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب کفایت نمى کند، و باید یا قبل از وقوف به عرفات آنها را با احرام اعاده کند، یا بعد از وقوف و اعمال منى آنها را بجا آورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای