ب) طواف نساء
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1185ـ آیا بر نایب لازم است علاوه بر طواف نساء که به نیّت منوب عنه بجا مى آورد، براى خود نیز طواف نساء انجام دهد؟

جواب: واجب نیست.

سؤال 1186ـ نیّت نایب در طواف نساء چگونه است؟

جواب: احتیاط آن است که نیّت ما فى الذّمه کند; هر چند مى تواند به نیّت منوب عنه انجام دهد.

سؤال 1187ـ آیا مى توان چند روز پس از سعى، طواف نساء را بجا آورد، یا باید بلافاصله پس از سعى بجا آورد؟

جواب: تأخیر انداختن طواف نساء مانعى ندارد.

سؤال 1188ـ شخصى پس از انجام فریضه حج ازدواج کرد، و خداوند به او فرزندانى عنایت فرمود. پس از آن متوجّه شد که در حج، طواف نساء را ترک کرده است. اکنون وظیفه اش چیست؟ و همسر و فرزندانش چه حکمى دارند؟

جواب: در صورتى که جاهل به مسأله بوده، فرزندانش حلال زاده هستند، ولى باید طواف نساء را انجام دهد، و عقد ازدوجشان را بنابر احتیاط واجب دوباره بخوانند.

سؤال 1189ـ مردى به همسرش گفت: «وظیفه من طواف نساء است، ولى تو باید طواف رجال بجا آورى!» زن نیز به همین نیّت طواف کرد. آیا کفایت مى کند؟

جواب: چون منظورش انجام وظیفه مربوط به حج بوده، مانعى ندارد (هر چند چیزى به نام طواف رجال نداریم).

 

سؤال 1190ـ شخصى پس از بازگشت از مکّه شک مى کند که طوافِ نساءِ حج یا عمره مفرده را بجا آورده یا نه، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر اجمالا توجّه به وجوب طواف نساء داشته، مى گوید انجام داده ام، و اگر از وجوب آن اطّلاع نداشته، احتیاط واجب آن است که طواف نساء را انجام دهد، و اگر خودش نمى تواند، نایب بگیرد.

سؤال 1191ـ آیا ترک طواف نساء از روى جهل به مسأله، همانند ترک طواف زیارت حجّ و عمره است، که باید حج را اعاده نموده، و شتر قربانى نماید؟

جواب: ترک طواف نساء حج را باطل نمى کند، و کفّاره هم ندارد; ولى تا زمانى که آن را بجا نیاورده همسر بر او حرام است، و بنابر احتیاط واجب آمیزش با همسرش کفّاره دارد; امّا در صورت فراموشى یا ندانستن مسأله کفّاره ندارد.

سؤال 1192ـ شخصى قبل از انجام طواف نساء با همسرش ملاعبه نموده، و از روى شهوت به او دست زده است. آیا کفّاره دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب کفّاره دارد; ولى در صورت فراموشى یا ندانستن مسأله کفّاره ندارد.

سؤال 1193ـ اگر نایب طواف نساء را بجا نیاورد، آیا فقط همسر بر او حرام مى شود، یا علاوه بر آن ذمّه اش نیز مشغول است، که حتّى اگر فوت کرده باشد باید از طرف او قضا کنند؟

جواب: ذمّه او مشغول است; باید خودش در حال حیات انجام دهد، و اگر نمى تواند نایب بگیرد.

سؤال 1194ـ آیا طواف نساء بر پیرمردان و پیرزنانى که عرفاً قادر بر آمیزش جنسى نیستند و ازدواج نمى کنند، و نیز کسانى که عنین هستند، واجب است؟

جواب: همه باید انجام دهند.

سؤال 1195ـ زن و شوهرى به مکّه مشرّف شده، و مناسک را بجا آورده اند، ولى چون زن شوهرش را دوست نداشته، طواف نساء و نماز آن را ترک کرده، و شوهر هم آنها را بجا نیاورده، و به وطن بازگشته اند. حکم این زوجین از نظر محرمیّت و زندگى در یک خانه چیست؟

جواب: این زن و شوهر فقط نمى توانند با هم مناسبات و استمتاعات جنسى داشته باشند، تا زمانى که برگردند و طواف نساء و نماز آن را بجا آورند، و اگر خودشان نمى توانند، لازم است براى طواف نایب بگیرند; یعنى از کسانى که به مکّه مى روند خواهش کنند که به نیابت از آنها طواف نساء و نماز آن را بجا آورند.

سؤال 1196ـ آیا منظور از این که مى فرمایید: «بدون طواف نساء زن بر مرد، و مرد بر زن حلال نمى شود». فقط آمیزش جنسى است، یا سایر استمتاعات را هم شامل مى شود؟

جواب: سایر استمتاعات را نیز شامل مى شود.

سؤال 1197ـ هرگاه کسى که طواف نساء را ترک کرده با همسرش آمیزش کند و فرزندى به وجود آید، آیا حلال زاده است و از آنها ارث مى برد؟

جواب: در هر حال فرزند او مشروع است، و از آنها ارث مى برد.

سؤال 1198ـ کسى که طواف نساء را انجام نداده، و در این حال زنى را عقد کرده، آیا عقد او صحیح است؟

جواب: عقد او باطل است، و چنانچه علم به حکم داشته، آن زن بر او حرام ابدى مى شود.

سؤال 1199ـ کسى که طوافِ نساءِ عمره مفرده را بجا نیاورده، و پس از آن حجّ اِفراد بجا آورده است، آیا طوافِ نساءِ حجّ اِفراد کفایت مى کند؟

جواب: آرى کفایت مى کند.

سؤال 1200ـ شخصى طواف نساء عمره مفرده را فراموش کرده، و براى عمره تمتّع محرم شده است. طواف مذکور را پس از انجام عمره تمتّع بجا آورد، یا قبل از آن؟

جواب: مى تواند بعد از انجام اعمال عمره تمتّع بجا آورد، و اگر تأخیر بیندازد طواف نساء حجّ کافى است.

سؤال 1201ـ خانمى که اعمال مکّه را بر وقوف عرفات مقدّم داشته، بعد از انجام سعى حائض مى گردد. شوهرش در همان زمان به نیابت از او طواف نساء را انجام مى دهد. آیا این نیابت صحیح است؟

جواب: چنین نیابتى صحیح نیست. زیرا تقدیم اعمال مکّه براى کسى جایز است که خودش بخواهد آن را انجام دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای