سؤالات دیگر
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1202ـ آیا بعد از اعمال منى و قبل از اعمال پنج گانه مکّه مى توان طواف مستحبّى انجام داد؟ پس از احرام عمره تمتّع و قبل از انجام اعمال آن چطور؟

جواب: احتیاط ترک طواف مستحبّى در این دو حال است.

سؤال 1203ـ کسانى که مى توانند در مشعر در شب عید وقوف اضطرارى نمایند،پس از وقوف به منى آمده و رمى جمره عقبه نموده اند، آیا جایز است پس از رمى براى قربانى به کسى وکالت دهند، و قبل از انجام ذبح تقصیر نموده، و براى انجام طواف و اعمال مکّه همان شب عید به مکّه بیایند؟

جواب: جایز است.

سؤال 1204ـ اگر شخصى بعد از اتمام حجّ تمتّع از مکّه خارج شود، و بخواهد دوباره به مکّه بازگردد، آیا لازم است محرم شود، و دوباره اعمال عمره را انجام دهد؟

جواب: هرگاه در همان ماه قمرى برگردد احرام لازم نیست.

سؤال 1205ـ آیا خروج از مکّه بعد از اعمال منى و قبل از اعمال مکّه، جایز است؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1206ـ حجّاجى که از منى باز مى گردند، و هنوز طواف واجب را بجا نیاورده اند، آیا مى توانند طواف مستحبّى بجا آورند؟

جواب: احتیاط آن است که تا اعمال واجب را انجام نداده، طواف مستحبّى نکنند.

سؤال 1207ـ خانمى به همراه شوهرش به سمت جمرات حرکت کرد. بر اثر شلوغى و ازدحام شوهرش را گم کرده، و بخاطر شدّت اضطراب و ترس شوکّه شده، و از هوش مى رود. مأمورین او را به بیمارستان منتقل نموده، و پس از چند روز در بیمارستان پیدا مى شود، در حالى که قادر بر سخن گفتن نبوده، و نمى توانسته بقیّه اعمالش را بجا آورد. به شوهرش مى گویند: «اعمال همسرت را انجام بده»، و حتّى از او سؤال مى کنند که آیا انجام دادى؟ جواب مى دهد: «آرى، انجام دادم». البتّه او هم پس از جریان همسرش ناراحت و مضطرب بوده، و هوش و حواس کاملى نداشته است.

پس از مراجعت به ایران قسم یاد مى کند که اعمال نیابتى را بجا نیاورده ام. حجّ آن خانم چه حکمى دارد؟ اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: چنانچه اعمال روز عید (رمى جمره، قربانى، تقصیر) را بجا آورده، و اعمال مکّه را انجام نداده، در صورت امکان خودش به مکّه برود و آن اعمال را بجا آورد، و اگر ممکن نیست، نایب بگیرد، و در فرض سؤال که صورت اضطرار است کفّاره اى به سبب عدم بیتوته در منى لازم نیست، و نسبت به عدم انجام رمى جمرات، در سال بعد قضا کند، و اگر خودش نمى تواند برود، نایب بگیرد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای