بازگشت از منى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1220ـ بازگشت از منى در روز دوازدهم باید بعد از اذان ظهر باشد; ولى کسانى که در روز سیزدهم کوچ مى کنند قبل از ظهر نیز جایز است.

مسأله 1221ـ اگر صبح دوازدهم از منى کوچ کند و به مکّه بیاید، کار خلافى کرده، و احتیاط واجب آن است که اگر مى تواند به منى بازگردد.

مسأله 1222ـ زنان نیز باید بعدازظهر روز دوازدهم از منى کوچ کنند. حتّى اگر از رمى در روز معذور بوده، و در شب دوازدهم رمى کرده اند، بنابر احتیاط واجب نمى توانند قبل از ظهر از منى کوچ کنند; مگر این که از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای