شک در رمى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1260ـ هرگاه بعد از گذشتن روزى که رمى در آن روز واجب است، شک کند که آن را انجام داده، یا نه (مثلا روز یازدهم شک کند رمى روز عید را بجا آورده، یا نه؟) به شک خود اعتنا نمى کند.

مسأله 1261ـ هرگاه پس از پرتاب سنگ شک کند که صحیح پرتاب کرده یا نه، اعتناء نمى کند.

مسأله 1262ـ اگر موقع رمى جمره عقبه شک کند جمره اولى یا وسطى یا هر دو را رمى کرده یا نه؟ یا صحیح انجام داده یا نه؟ اعتنا به شک نمى کند.

مسأله 1263ـ هرگاه قبل از شروع رمى جمره دوّم، شک کند که هفت سنگ به جمره اوّل پرتاب کرده یا کمتر، باید برگردد و کسرى احتمالى را جبران کند تا یقین به رمى هفت سنگ پیدا کند، هر چند از عمل منصرف شده باشد.

مسأله 1264ـ هرگاه بعد از شروع به رمى جمره بعدى، در تعداد سنگهایى که به جمره قبل زده شک کند، چنانچه یقین داشته باشد که چهار سنگ به جمره قبلى پرتاب کرده و نسبت به سه سنگ دیگر مشکوک باشد، احتیاط واجب آن است که مقدار مشکوک را به جا آورد، هر چند بعد از تکمیل رمى جمره بعدى باشد، و اگر در کمتر از چهار سنگ شک کند، تا مقدار چهار سنگ را اعتنا نکند و بگوید انشاء الله بجا آورده ام، و سه سنگ دیگر بزند; بنابر احتیاط واجب.

مسأله 1265ـ هرگاه بعد از فراغت از رمى جمرات سه گانه، یقین پیدا کند که یک، یا دو، یا سه سنگ، از یکى از سه جمره ناقص شده، باید به هر مقدار که احتمال نقصان مى دهد به هر سه جمره بیندازد، و اگر یقین کند به یکى از جمرات کمتر از چهار سنگ زده، احتیاط واجب آن است که همه را از سر بگیرد.

مسأله 1266ـ اگر بعد از گذشتن وقت هر سه روز، یقین کند که در یک روز رمى نکرده، ولى دقیقاً نداند که کدام روز بوده، کافى است یک روز را به نیّت ما فى الذّمّه قضا کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای