استفتائات رمى جمرات
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1267ـ آیا زنها و مراقبین آنها، و افراد ناتوانى که مجازند بعد از نیمه شب از مشعر الحرام به منى بروند، مى توانند شبانه رمى کنند؟

جواب: اگر از رمى در روز معذورند مى توانند شب رمى کنند; بلکه زنها مطلقاً مجازند شبانه رمى نمایند.

سؤال 1268ـ آیا مى توان بدون عذر در شب رمى کرد، یا کافى نیست؟

جواب: رمى در شب بدون عذر جایز نیست، و چنانچه بدون عذر رمى در روز را ترک نماید گناه کرده، و رمى او صحیح نیست، ولى تمام کسانى که احساس خطرى در روز مى کنند، مى توانند شبانه رمى کنند.

سؤال 1269ـ آیا مى توان زنها را شب دهم بعد از نیمه شب از مشعر به منى آورد و همان شب آنان را به جمره عقبه برد تا رمى کنند، سپس شب دوازدهم هم رمى روز یازدهم را انجام دهند و هم رمى روز دوازدهم را بجا آورند، مخصوصاً که ازدحام و خطرات احتمالى وجود دارد؟

جواب: این کار اشکالى ندارد.

سؤال 1270ـ کسانى که از رمى در روز معذورند، آیا لازم است نایب بگیرند تا رمى در روز انجام شود، یا مى توانند خودشان در شب رمى کنند؟

 

جواب: تا بتوانند در شب رمى کنند، نایب گرفتن اشکال دارد.

سؤال 1271ـ شخصى جهت رمى جمرات نایب شده است. آیا مى تواند شبانه رمى نیابتى را انجام دهد؟ همچنین کسى که در تمام مناسک حج نایب شده، و از ابتدا مى دانسته که نمى تواند رمى کند، یا نمى تواند در روز رمى نماید، یا نسبت به رمى در روز کوتاهى مى کند، حکمش چیست؟

جواب: نایب باید اعمال اختیارى حج را انجام دهد، و اگر معذور باشد نمى تواند نایب شود. البتّه عذرهایى که به طور طبیعى گاه در حج پیش مى آید مانع نیابت نیست، و کسى که در رمى نایب شده باید در روز رمى کند. مسامحه و کوتاهى در رمى موجب بطلان نیابت نمى شود، هر چند در فرض سؤال جایز نیست.

سؤال 1272ـ شخصى که نمى تواند رمى جمرات کند و معذور است، آیا مى تواند کسى را به عنوان نایب اختیار کند که او هم از رمى در روز معذور است؟ آیا بودن یا نبودن کسى که بتواند رمى را در روز انجام دهد در حکم مسأله تأثیر دارد؟

جواب: در صورت امکان باید کسى را نایب کند که در روز رمى نماید.

سؤال 1273ـ فرموده اید: «رمى در شب دهم براى زنان جایز است، خواه توانایى رمى در روز را داشته باشند یا نه». آیا با این حال زنان مى توانند نایب شوند؟

جواب: نیابت آنها مانعى ندارد، و در شب رمى مى کنند.

سؤال 1274ـ هرگاه مردى که قادر است رمى را در روز انجام دهد، نایب زنى در رمى جمرات شود، آیا مى تواند رمى زن را در شب انجام دهد؟

جواب: باید رمى را در روز انجام دهد.

 

سؤال 1275ـ هرگاه افرادى صبح روز دهم بر اثر ازدحام جمعیّت از رمى معذور باشند، ولى اطمینان دارند که بعد از ظهر خلوت مى شود و قادر بر رمى خواهند بود، آیا چنین افرادى مى توانند صبح نایب بگیرند؟

جواب: اگر مى توانند در عصر همان روز رمى کنند، نمى توانند نایب بگیرند.

سؤال 1276ـ افرادى که از انجام آن دسته از مناسک حج معذورند که حتّى ترک عمدى آن ضررى به حج نمى زند، مانند رمى جمرات در روز یازدهم و دوازدهم، و بیتوته در منى در شبهاى مذکور، آیا چنین اشخاصى مى توانند نایب شوند؟

جواب: چنانچه عذرهاى مذکور از ابتداى نیابت وجود داشته باشد نمى توانند نایب شوند; ولى عذرهایى که گاه در حج پیش مى آید، مانع از نیابت نیست.

سؤال 1277ـ کسى که به نیابت از دیگرى رمى جمره مى کند، آیا کافى است پس از رمى هر جمره براى خودش، به نیابت از دیگرى آن جمره را رمى کند، هر چند از چندین نفر نیابت داشته باشد؟ یا باید ابتدا هر سه جمره را به قصد خود رمى کند، سپس به نیّت هر یک از کسانى که از آنها نیابت کرده به شکل بالا عمل کند؟

جواب: هر دو صورت صحیح است.

سؤال 1278ـ خانمى که احتمال مى دهد بجا آوردن رمى جمرات باعث شروع عادت ماهیانه اش شود، آیا صرف این احتمال مجوّز نایب گرفتن جهت رمى شود؟

جواب: اگر در اثر آن به مشقّت مى افتد عذر محسوب مى شود، و مى تواند نایب بگیرد، و اگر مشقّتى براى او ندارد نباید نایب بگیرد.

 

سؤال 1279ـ شخصى بر اثر کسالت و بیمارى، براى رمى جمرات در روزهاى یازدهم و دوازدهم نایب گرفته، و در روز سیزدهم که بهبود یافته براى قضاى رمى جمرات بدین شکل عمل کرده است: «ابتدا جمره عقبه را رمى کرده، سپس از جمره اولى شروع کرده، و براى هر دو روز چهارده سنگ پشت سر هم زده، سپس چهارده سنگ به جمره وسطى زده، و بعد از آن چهارده سنگ به جمره عقبه پرتاب کرده» و اکنون به وطنش بازگشته است، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر کسالت داشته و معذور بوده، و نایب گرفته، و نایب به وظیفه اش عمل کرده عمل او صحیح بوده، و نیاز به قضا نداشته است، و در هر صورت، تکرار به شکلى که نوشته اید صحیح نیست.

سؤال 1280ـ شخصى روز سیزدهم متوجّه مى شود که رمى جمره عقبه را در روز عید غلط انجام داده است. آیا پس از قضاى رمى جمره عقبه لازم است رمى روز یازدهم و دوازدهم را نیز تکرار کند؟

جواب: لازم نیست.

سؤال 1281ـ کسى که موفّق به ذبح قربانى نشده، و حلق یا تقصیر نیز نکرده، مى تواند رمى روز یازدهم را انجام دهد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1282ـ آیا رمى جمرات از طبقه دوم جایز است؟

جواب: به هنگام ازدحام جمعیّت مانعى ندارد; بلکه در غیر ازدحام نیز جایز است.

سؤال 1283ـ شخصى به هنگام رمى جمرات در تعداد سنگهایى که پرتاب کرده شک مى کند، سپس آن مقدار را رها کرده، از اوّل شروع مى نماید. آیا رمى او صحیح است؟

 

جواب: اشکالى ندارد; هر چند با زدن مقدار قطعى باقیمانده، وظیفه او تمام است و بقیّه اضافه بوده است.

سؤال 1284ـ گاه سنگریزه هاى موجود در مشعر را از خارج مشعر مى آورند، و در آنجا مى ریزند، ولى معلوم نیست که از حرم است، یا خارج حرم. رمى با آنها چه حکمى دارد؟

جواب: در صورت شک اعتنا نکنید، و اگر یقین داشته باشید که از خارج مشعر آورده اند از آنها براى رمى استفاده نکنید، مگر این که مدّتى بماند و جزء مشعر محسوب شود.

سؤال 1285ـ آیا پرتاب بیش از هفت سنگ، اشکالى براى رمى ایجاد مى کند؟

جواب: اگر از اوّل قصد زیادتر از هفت سنگ را به عنوان انجام وظیفه شرعى داشته صحیح نیست، و باید رمى را دوباره انجام دهد; ولى اگر بعد از تمام شدن هفت سنگریزه، اضافه زده ضررى ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای