فصل سیزدهم: احکام مصدود و محصور
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1286ـ «مصدود» به کسى گفته مى شود که شخصى (خواه دشمن، یا مأمور دولت) او را بعد از احرام براى عمره یا حج، از انجام اعمال باز دارد. و «محصور» به کسى گفته مى شود که بر اثر بیمارى یا شکستگى اعضا، یا مجروح شدن، و امثال آن نتواند اعمال حج یا عمره را بجا آورد.

مسأله 1287ـ کسى که احرام عمره یا حج بست، باید عمره و حج را تمام کند، و اگر انجام ندهد به احرام باقى خواهد ماند، ولى اگر مصدود یا محصور شد، باید به دستورهاى آینده عمل کند تا از احرام بیرون آید.

مسأله 1288ـ شخصى که محرم به احرام «حج» یا «عمره» شود، و دشمن یا فرد دیگرى، مانند مأموران دولت، یا سارقین، یا غیر آنها، او را از رفتن به مکّه باز دارند، و راه دیگرى براى رفتن به مکّه نداشته باشد، یا اگر راهى باشد هزینه آن را ندارد، در همان جا یک قربانى مى کند و از احرام خارج مى شود، و احتیاط آن است که قربانى را به قصد خروج از احرام انجام دهد. همچنین احتیاط آن است که موى سر خود را کوتاه کند، و اگر دسترسى به قربانى پیدا نکرد، همان جا نیّت خارج شدن از احرام مى کند، و احتیاط آن است که به جاى قربانى، ده روز (به شرحى که قبلا گفته شد) روزه بگیرد، و اگر در آنجا به آن صورت نتوانست بگیرد، تمام آن را در بازگشت روزه بگیرد.

مسأله 1289ـ اگر کسى با احرام عمره وارد مکّه شد، و دشمن، یا کس دیگرى او را از انجام اعمال باز داشت، حکم مسأله قبل را دارد.

مسأله 1290ـ هرگاه شخصى را به خاطر بدهکارى، یا اتّهام دیگرى زندانى کنند، یا به ظلم حبس نمایند، حکم مسأله سابق را دارد.

مسأله 1291ـ اگر بعد از احرام، براى رفتن به مکّه، یا اجازه بجا آوردن اعمال پولى مطالبه کنند، چنانچه تمکّن دارد باید بپردازد; مگر این که موجب عسر و حرج گردد، و اگر تمکّن ندارد، یا حرجى است، حکم «مصدود» را دارد.

مسأله 1292ـ اگر یک راه بسته باشد، و راه دیگرى هست که مى تواند از آن برود، و هزینه آن را هم دارد، به احرام باقى مى ماند تا از آن راه برود، و چنانچه از آن راه رفت و به اعمال حج نرسید، با انجام عمره مفرده از احرام خارج مى شود.

مسأله 1293ـ هرگاه شخص مصدود خوف داشته باشد که اگر از راه دیگر برود به حج نمى رسد، نمى تواند به صرف خوف، اعمال مصدود را انجام دهد و از احرام خارج گردد; بلکه وظیفه اش آن است که از آن راه برود، و زمانى که وقت اعمال حج گذشت با عمره مفرده از احرام خارج گردد.

مسأله 1294ـ مصدود شدن به جلوگیرى از آمدن به مکّه بعد از احرام، یا آمدن به مکّه و ممنوع شدن از انجام همه اعمال حج بر اثر زندان و بازداشت یا هر عامل دیگر، و یا ممنوع شدن از وقوف به عرفات و مشعر حاصل مى شود. امّا اگر تنها از اعمال منى ممنوع گردد براى رمى و قربانى نایب مى گیرد، سپس موى سر را مى تراشد یا کوتاه مى کند، و از احرام بیرون مى آید، و بقیّه اعمال مکّه را شخصاً انجام مى دهد، و اگر وقوفها را انجام داده، و فقط از انجام اعمال منى و اعمال مکّه ممنوع شود، براى رمى و قربانى نایب گرفته، سپس تقصیر مى کند، و بعد براى اعمال مکّه نایب مى گیرد، و در تمام این صورتها حجّ او صحیح است، واز احرام بیرون مى آید; مگر در جایى که ممنوع از ورود به مکّه یا انجام وقوف به عرفات و مشعر گردد، و به تعبیر دیگر از بجا آوردن اعمال رکنى که با ترک آنها (حتّى بدون عمد) حج باطل مى شود، ممنوع گردد، که در این صورت اگر قبلا مستطیع بوده، یا استطاعت او تا سال آینده باقى بماند، حج بر او واجب مى شود، و اگر در همان سال مستطیع شده، و استطاعت او از میان رفت، در سال آینده حج بر او واجب نیست.

مسأله 1295ـ مصدود اگر امید برطرف شدن مانع را داشته باشد احتیاط آن است که صبر کند; ولى اگر گمان برطرف نشدن آن را داشته باشد، مى تواند به دستورى که براى «مصدود» گفته شد عمل کند.

مسأله 1296ـ «محصور» یعنى کسى که بر اثر بیمارى، یا مجروح شدن، یا شکستگى اعضاء و مانند آن، نتواند اعمال حج و عمره را بجا آورد، داراى چهار حالت است:

الف) محرم به احرام عمره مفرده باشد، ولى بر اثر بیمارى و مانند آن مجبور است به وطن بازگردد، یا در همان جا بسترى شود، و در هر حال قادر به انجام عمره نیست. چنین کسى باید پول یک قربانى را به مکّه بفرستد، و با دوستان خود قرار بگذارد که در فلان روز و فلان ساعت در مکّه براى او قربانى کنند، سپس در همان موعد معیّن تقصیر مى کند، و از احرام بیرون مى آید، و همه چیز بر او حلال مى شود مگر همسر، تا زمانى که حالش خوب شود، و عمره مفرده بجا آورد، و اگر حالش خوب شد و نتوانست عمره بجا آورد، نایب مى فرستد، و چنانچه کسى نباشد که براى او در مکّه قربانى کند، در همان جا که هست قربانى مى کند و از احرام خارج مى گردد، و اگر آن هم ممکن نشد، در بازگشت به وطن قربانى مى کند.

ب) هرگاه محرم به احرام «عمره تمتّع» باشد، مانند مسأله قبل عمل مى کند، بنابر احتیاط واجب، و اگر حجّ او واجب بوده، باید سال بعد بجا آورد.

ج) هرگاه از مکّه محرم به احرام حجّ تمتّع شده باشد، و بر اثر یکى از موانع نتواند هیچ یک از وقوف به «عرفات» یا «مشعر» را بجا آورد، در این صورت پول یک قربانى را به وسیله دوستان خود به منى مى فرستد، تا در روز عید (یا بعد از آن تا سیزدهم) براى او قربانى کنند، و بعد از آن، در ساعتى که با دوستان خود قرار داده، تقصیر مى کند و از احرام بیرون مى آید، و همه چیز بر او حلال مى شود، جز همسر بنابر احتیاط واجب، که باید در سال آینده حج بجا آورد تا بر او حلال شود، یا قبل از فرا رسیدن سال آینده عمره مفرده بجا آورد، و اگر نمى تواند، نایب مى فرستد، و بعد از عمره مفرده نایب همه چیز بر او حلال است. چنین کسى اگر حج بر او واجب بوده، باید سال آینده حجّ واجب را بجا آورد.

د) هرگاه یکى از دو وقوف را درک کند حجّ او صحیح است، و براى بقیّه اعمال، هر چه را بتواند خودش بجا مى آورد، و هر چه را نتواند نایب مى گیرد.

مسأله 1297ـ هرگاه بیمار بهبودى یابد و بتواند خود را به حج برساند، و لااقل یکى از دو وقوف را درک کند، باید برود و بقیّه اعمال را نیز بجا آورد.

مسأله 1298ـ هرگاه شخص بیمار پس از فرستادن قربانى یا پول آن، بهبود یافت، به طورى که قادر به رفتن به سوى مکّه شد، باید به مکّه برود، و اعمال را انجام دهد، بنابراین اگر محرم به احرام حجّ تمتّع است، و در وسعت وقت رسید، اعمال عمره و حج را بجا مى آورد، و اگر وقت تنگ باشد، به گونه اى که با انجام عمره به وقوف عرفات نمى رسد، باید به عرفات برود و حجّ افراد بجا آورد، و احتیاط آن است که قصد عدول کند، و پس از انجام حج، عمره مفرده انجام دهد، و این حج کفایت از حجّة الاسلام مى کند، و اگر زمانى به مکّه برسد که وقت حج گذشته، یعنى به هیچ یک از وقوف مشعر و عرفات نمى رسد، عمره او تبدیل به عمره مفرده مى شود، و باید آن را بجا آورد و از احرام خارج گردد، و احتیاط آن است که قصد عدول به عمره مفرده کند، و حجّ واجب را با وجود شرایط در سال دیگر بجا آورد.

مسأله 1299ـ کسانى که مریض نیستند، ولى به علّت دیگرى بعد از احرام نتوانسته اند به مکّه بروند (مثل کسى که کمر یا پایش شکسته، یا بر اثر خونریزى ضعف بر او مستولى شده) حکم مریض را دارند.

مسأله 1300ـ شخص بیمار براى ذبح قربانى در احرام حج، باید روز دهم تا سیزدهم وعده قربانى بگذارد، بنابر احتیاط واجب، و در احرام عمره تمتّع قبل از خروج حجّاج به عرفات این کار را انجام دهد.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای