استفتائات محصور و مصدود
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1301ـ شخصى به نیّت عمره تمتّع استحبابى براى یکى از حضرات معصومین(علیهم السلام) یا شهداء، یا امواتش، احرام بست و طواف و نماز طواف عمره را نیز بجا آورد، سپس قدرت بر اتمام عمل از او سلب شد. آیا حکم مصدود و محصور را دارد؟

جواب: اگر مریض شده، یا دشمن او را از ادامه اعمال ممنوع کرده، و قادر بر اتمام اعمال نیست، و نایب هم نمى تواند بگیرد، حکم محصور و مصدود را دارد.

سؤال 1302ـ آیا تصادف به هنگام احرام، داخل در عنوان محصور است، و شخصى که تصادف کرده باید احکام محصور را بجا آورد؟

جواب: آرى، هرگاه شرایط حصر حاصل شود، حکم «محصور» بر آن مترتّب مى شود.

سؤال 1303ـ شخصى پس از احرام حج دچار سکته قلبى شده، به گونه اى که هر نوع حرکتى براى او ضرر دارد. وظیفه او چیست؟

جواب: اگر نمى تواند وقوفین را درک کند حکم محصور را پیدا مى کند، و چنانچه وقوفین را درک کرده، در صورت امکان نسبت به بقیّه اعمال نایب مى گیرد، و در صورت عدم امکان مطابق آنچه در مسائل سابق گذشت عمل مى کند.

سؤال 1304ـ اگر مانع دیگرى غیر از مثالهایى که معمولا براى مصدود و محصور بیان مى شود حاصل گردد، مثل این که پایش بشکند، یا وسیله نقلیّه اش خراب شود، یا راه را گم کند، آیا احکام محصور یا مصدود را دارد؟

جواب: نسبت به کسى که پاى او شکسته احکام محصور جارى مى شود، و نسبت به موانع دیگر ـ مثل خراب شدن وسیله نقلیّه، یا مانع دیگر ـ احکام مصدود دارد.

سؤال 1305ـ کسى که دعاى شرط را، که مستحب است هنگام نیّت احرام خوانده شود، بخواند و شرط خروج از احرام را در صورت وجود موانعى کند، آیا در صورتى که محصور یا مصدود شود احکام مصدود و محصور بر او جارى مى شود، یا به مجرّد حدوث این دو حالت، بدون قربانى از احرام خارج مى گردد؟

جواب: مى تواند از احرام خارج شود، ولى قربانى بر او واجب است، و اثر شرط در جهات دیگر ظاهر مى شود.

سؤال 1306ـ وظیفه کسى که حجّش را فاسد کرده، سپس مصدود یا محصور شده چیست؟

جواب: وظیفه اش آن است که اعمال مصدود یا محصور را انجام دهد، سپس در سال آینده حج بجا آورد.

سؤال 1307ـ شخصى که همراه خود قربانى آورده، سپس محصور یا مصدود شده، آیا ذبح همان قربانى کافى است، یا علاوه بر آن قربانى دیگرى نیز بر او واجب است؟

جواب: قربانى دیگرى بر او واجب نیست.

 

سؤال 1308ـ هرگاه شخصى پس از انجام اعمال عمره تمتّع و خارج شدن از احرام محصور شود، و نتواند براى حج محرم گردد، وظیفه اش چیست؟

جواب: از احرام خارج شده، ولى کفایت از حجّ واجب نمى کند، و چنانچه سال اوّل استطاعت او باشد، حج بر او واجب نشده است. زیرا استطاعت بدنى ندارد.

سؤال 1309ـ شخصى در مدینه مصدوم مى گردد. او را به مسجد شجره مى برند، و محرم مى شود. آیا احرام چنین شخصى صحیح است؟ در صورت صحّت، اگر نتواند مناسک عمره و حج را به جا آورد تکلیفش چیست؟

جواب: احرامش صحیح است. اگر بتواند عمره و حجّ را، هر چند با کمک نایب در طواف و سعى، انجام دهد حجّ او صحیح است، و اگر نتواند حج بجا آورد، احتیاط آن است که به حکم محصور عمل کند، و با احرام مزبور عمره مفرده هم انجام دهد.

سؤال 1310ـ یکى از حجّاج پیر و بیمار کاروان ما، پس از خروج از عمره تمتّع بیمارى اش شدّت گرفت، و در بیمارستان بسترى شد. من که روحانى کاروان بودم براى بردن ایشان به عرفات به بیمارستان مراجعه کردم. آنها گفتند: «خود ما بیماران را محرم نموده، و به عرفات و مشعر مى بریم. شما در منى ایشان را از ما تحویل بگیرید» در منى به درمانگاه مراجعه کردم، گفتند: «حال مریض شما وخیم بود، پزشک اجازه حرکت به او نداد». پس از مراجعت از منى به بیمارستان رفتم. مشاهده کردم با آن حال وخیم، لباس احرام بر تن دارد! با توجّه به این که هر کس وقوفین را درک نکند حجّ او تبدیل به عمره مفرده مى شود، احتیاطاً براى انجام عمره از او وکالت خواستم. به زحمت گفت: «هر چه مى خواهید انجام دهید، و مرا از احرام خارج کنید». عمره انجام شد، و او را به ایران فرستادند، و متأسّفانه در ایران از دنیا رفت. بعداً در باب محصور به این مسأله بر خوردم: «محصور باید براى قربانى در منى نایب بگیرد». با توجّه به این مطلب به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) با عنایت به این که: «اگر کسى پس از احرام و دخول در حرم از دنیا برود، حجّ او مجزى است». آیا این حکم شامل فرد مذکور نیز مى شود؟

جواب: این حکم شامل چنین شخصى نمى شود.

ب) با توجّه به این که ما فقط لباس احرام را در تن او دیدیم، امّا هر چه تحقیق کردیم نفهمیدیم چه کسى او را محرم کرده، و تلبیه را گفته یا نه؟ آیا مى توان حکم به محرم بودن او کرد؟

جواب: این مقدار براى اثبات احرام کافى نیست; بنابراین نمى توانید او را محرم حساب کنید.

ج) در این فرض، آیا طواف نساء بر او واجب بوده است؟

جواب: انجام طواف نساء در این مورد موافق احتیاط است، و عمل نایب در فرض مسأله کافى است.

د) بر فرضِ حکمِ به صحّتِ احرام، آیا اعمال انجام شده کافى است، یا علاوه بر آن قربانى نیز لازم است؟

جواب: قربانى لازم نیست.

هـ ) در صورتى که قبلا حج در ذمّه او مستقر شده باشد، وظیفه ورثه اش چیست؟

جواب: اگر واجب الحج بوده، باید براى او حج بجا آورند، و آنچه شما بجا آورده اید کافى نیست.

و) در صورت اختلاف فتوى در این مسأله، آیا باید بر طبق فتواى مرجع تقلید نایب در عمره مفرده، یا مرجع ورثه، یا مرجع میّت عمل شود؟

جواب: به فتواى مرجع تقلید نایب عمل مى شود.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای