استفتائات عمره مفرده
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1328ـ فرموده اید که: «در هر ماه قمرى بیش از یک عمره نمى توان انجام داد» آیا در این مسأله بین دو عمره مفرده اى که براى خودش بجا مى آورد، با دو عمره مفرده اى که هر دو، یا یکى از آنها را به نیابت از دیگران انجام مى دهد، تفاوتى هست؟

جواب: تفاوتى نمى کند.

سؤال 1329ـ هرگاه در یک ماه قمرى دو عمره مفرده انجام دهد، و عمره دوم نیابتى باشد، آیا نایب مى تواند براى انجام آن اجرت بگیرد؟ و چنانچه عمره مفرده بر منوب عنه واجب شده باشد، آیا چنان عمره اى کفایت مى کند؟

جواب: لازم است احتیاط را مراعات کند، و چنانچه با اطّلاع اجیر کننده از آنچه انجام شده اجرت بگیرد اشکال ندارد; ولى کفایت کردن چنین عمره اى از عمره واجب محلّ اشکال است.

سؤال 1330ـ آیا انجام عمره مفرده در ماههاى حج پیش از عمره تمتّع جایز است؟ آیا در این مسأله فرقى بین صروره و غیر صروره هست؟

جواب: مانعى ندارد، و در این مسأله بین کسى که براى اوّلین بار به حج مى رود و غیر او تفاوتى نیست.

 

سؤال 1331ـ همان گونه که عمره مفرده را قبل از عمره تمتّع، هر چند در همان ماه قمرى باشد، اجازه داده اید، آیا بعد از عمره تمتّع و قبل از حج نیز مى توان در همان ماه قمرى عمره مفرده اى انجام داد، یا باید به قصد رجاء باشد؟

جواب: اشکال دارد.

سؤال 1332ـ در مواردى که فاصله بین دو عمره کمتر از یک ماه است، و شخص مى خواهد براى خودش رجاءاً عمره مجدّدبجا آورد،آیا کافى است به این شکل نیّت کند: «محرم مى شوم به احرام عمره مفرده رجاءاً قربةً الى الله»؟

جواب: کافى است.

سؤال 1333ـ هرگاه شخصى رجاءاً به احرام عمره مفرده محرم شود، آیا باید در تمام اعمال عمره کلمه رجاء را در نیّت بیاورد، یا این کار لازم نیست؟

جواب: همین اندازه که نیّت رجاء در ذهن او نسبت به تمام اعمال عمره وجود دارد کافى است، و لازم نیست کلمه رجاء را تکرار کند.

سؤال 1334ـ آیا طواف عمره مفرده مستحب، حکم طواف واجب را دارد، که باید نماز آن پشت مقام ابراهیم باشد؟ یا حکم طواف مستحبّى را دارد که در هر جاى مسجد الحرام مى توان آن را خواند؟

جواب: حکم طواف واجب را دارد، و باید نماز آن پشت مقام ابراهیم باشد. البتّه به مقدارى که میسّراست.

سؤال 1335ـ شخصى عمره مفرده بجا آورده و بدون انجام طواف نساء به مدینه آمده، و اکنون مى خواهد براى عمره تمتّع محرم شود. آیا مجاز است بدون انجام طواف نساء محرم گردد، و پس از انجام عمره تمتّع طواف نساء را بجا آورد؟

جواب: مانعى ندارد.

 

سؤال 1336ـ اگر شخصى در عمره مفرده تقصیر را از روى جهل یا فراموشى بجا نیاورد، و طواف نساء را نیز ترک کند، و سپس به مسجد شجره برود، و براى عمره تمتّع محرم شود، و پس از انجام عمره تمتّع متوجّه گردد، تکلیف این شخص در دو فرض داشتن وقت کافى براى انجام دوباره عمره تمتّع و عدم آن چیست؟

جواب: در فرض مسأله چنانچه عمره مفرده را در ماههاى حج بجا آورده، و مى خواهد حج مستحبى انجام دهد، مى تواند به عمره تمتّع عدول کند، چه وقت براى اعاده عمره تمتّع داشته باشد یا نه، ولى اگر حجّ واجب باشد بنابر احتیاط کافى نیست، و باید پس از تقصیر صحیح به میقات بازگردد، و مجدّداً براى عمره تمتّع محرم شود.

سؤال 1337ـ اگر شخصى چندین عمره مفرده بجا آورده، و در هیچ کدام طواف نساء نکرده باشد، چند طواف نساء باید بجا آورد؟

جواب: یک طواف نساء براى تمام آنها کفایت مى کند.

سؤال 1338ـ شخصى در عمره مفرده بدون این که تقصیر کند طواف نساء بجا آورده است. آیا عمره اش باطل است؟ اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: عمره اش باطل نیست، ولى احتیاط واجب آن است که پس از تقصیر طواف نساء را اعاده کند، و بدون آن همسر بر او حلال نمى شود.

سؤال 1339ـ اگر خانمى به نیّت عمره مفرده محرم، و پس از آن عادت شود، و در همه روزهایى که در مکّه است در حال عادت باشد، براى عمره مفرده باید چه کند؟ اگر بدون انجام اعمال به ایران آمده، چه وظیفه اى دارد؟

جواب: در فرض سؤال باید براى طواف و نماز نایب بگیرد، و بقیّه اعمال عمره را خودش بجا آورد، و چنانچه به ایران آمده، باید برگردد و اعمالش را انجام دهد، و اگر نمى تواند برگردد، باید براى اعمال عمره نایب بگیرد،ولى بایدخودش تقصیرنموده،و ترتیب بین تقصیر و سایر اعمال را مراعات کند، و تا اعمال عمره را انجام ندهد، در احرام باقى مى ماند.

سؤال 1340ـ شخصى پس از بازگشت از مکّه شک مى کند که طوافِ نساءِ حج یا عمره مفرده را بجا آورده یا نه، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر اجمالا توجّه به وجوب طواف نساء داشته، مى گوید انجام داده ام، و اگر از وجوب آن اطّلاع نداشته، احتیاط واجب آن است که طواف نساء را انجام دهد، و اگر خودش نمى تواند، نایب بگیرد.

سؤال 1341ـ زنى که احتمال مى دهد عادت شود و نتواند داخل مسجد الحرام گردد، آیا مى تواند براى عمره مستحبّى محرم شود، و اگر عادت شد براى طواف و نماز نایب بگیرد؟ همچنین اگر بیمار احتمال دهد که نتواند اعمال عمره مفرده را انجام دهد، آیا مى تواند چنین کند؟

جواب: اشکال ندارد، و چنانچه وظیفه او نایب گرفتن شود براى طواف و نماز طواف نایب مى گیرد، و بقیّه را با رعایت ترتیب خودش انجام مى دهد.

سؤال 1342ـ شخصى در دور پنجم سعى عمره مفرده بیمار شده، و نتوانسته اعمال عمره را به پایان برساند. بیمارى اش شدّت یافته، و به ایران منتقل مى شود، و پس از بهبودى نتوانسته به مکّه بازگردد، وظیفه او چیست؟

جواب: در صورتى که خودش نتواند به مکّه بازگردد، شخصى را نایب مى کند که سعى ناتمام او را تمام نموده، و سپس آن را اعاده نماید، و بعد از آن به منوب عنه اطّلاع دهد تا تقصیر کند، و نایب پس از تقصیر منوب عنه طواف نساء و نماز آن را انجام مى دهد.

سؤال 1343ـ آیا کسى که نمازش را غلط مى خواند، و وقت تصحیح آن را ندارد، مى تواند عمره مفرده مستحبّى بجا آورد؟

جواب: اشکالى ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای