2ـ سجده گاه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1357ـ سجده کردن بر تمام انواع سنگها جایز است; چه مرمر باشد، یا سنگهاى سیاه معدنى، یا سنگ گچ و آهک قبل از آن که پخته شود. بنابراین، سجده کردن بر تمام سنگفرشهاى «مسجدالحرام» و «مسجدالنّبى» که از این قبیل است اشکالى ندارد.

مسأله 1358ـ سجده کردن بر فرشهاى مسجدالنّبى مانعى ندارد، بلکه مهر گذاشتن جایز نیست، ولى اگر به سهولت به جایى که فرش نیست و براى سجده مناسب است دسترسى دارد و سبب حسّاسیّت برادران اهل سنّت نمى شود آن را مقدّم دارد; امّا تأکید مى شود از هر عملى که موجب هتک و انگشت نما شدن مى گردد اجتناب ورزند.

مسأله 1359ـ سجده بر حصیرهایى که در مکّه و مدینه مورد استفاده حجّاج ایرانى و غیر ایرانى واقع مى شود، و حصیر مزبور با نخ مخلوط است، مانعى ندارد; مشروط بر این که موجب هتک و انگشت نما شدن نگردد.

مسأله 1360ـ چنانچه حاجى شیعه نمازش را به گونه اى انجام دهد که معلوم نباشد حتّى موافق نظر اهل سنّت است، مثل این که بر پشت نمازگزاران صف جلو سجده کند (آن گونه که بعضى از عوام اهل سنّت به هنگام ازدحام انجام مى دهند)، یا اتّصال صفوف را مراعات ننماید، باید نمازش را اعاده کند.

مسأله 1361ـ نمازهاى شخصى که خیال مى کرده سجده بر سنگفرشهاى مسجدالحرام یا مسجدالنّبى صحیح نیست، و بر پشت دست خود سجده نموده، صحیح نیست; مگر این که جاهل قاصر باشد.

مسأله 1362ـ حاجى مخیّر است نماز را در محلّى که ثواب فراوانى دارد (مانند روضه مطهره مسجدالنّبى)، امّا مجبور است بر فرش سجده کند بجا آورد، یا در جایى که ثواب کمترى دارد، ولى مى تواند بر سنگ سجده نماید.

مسأله 1363ـ حجّاج محترمى که در نماز جماعت اهل سنّت بر روى ویلچر یا صندلى نماز مى خوانند، به هنگام رکوع کمى خم مى شوند، و به هنگام سجده کمى بیشتر، و نمازشان صحیح است، و لازم نیست کفشهاى خود را بیرون آورند، یا مهر به پیشانى بچسبانند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای