3ـ نماز مسافر
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1364ـ مسافران مخیّرند نماز خود را در مسجدالحرام و مسجدالنّبى، بلکه در تمام شهر مکّه و مدینه، تمام یا قصر به جا آورند، و نماز تمام افضل است، و فرقى بین مکّه و مدینه قدیم و امروز نیست.

مسأله 1365ـ با توجّه به این که قصد اقامه عشره باید در یک محل، یا دو محلّ نزدیک به هم باشد (مثلا با فاصله سه یا چهار کیلومتر) حجّاج محترم نمى توانند با احتساب ایّام عرفات و مشعر و منى قصد ده روز کنند، ولى چنانچه قصد ده روز توقّف در مکّه کنند، و پس از گذشت ده روز به عرفات و مشعر و منى بروند، یا بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتى از قصد برگردند، و به آن امکنه مقدسّه بروند، نمازشان در همه این مکانها کامل است. زیرا در شرایط فعلى فاصله مکّه تا عرفات به مقدار مسافت شرعیّه نیست.

مسأله 1366ـ هرگاه مدیر کاروان، با توجّه به این که مى داند توقّف زائران در مکّه یا مدینه کمتر از ده روز است، اعلام کند که ده روز مى مانیم، و زوّار با اعتماد به گفته او نمازشان را تمام بخوانند و روزه بگیرند، و قبل از ده روز از آنجا بروند، نماز و روزه زائران صحیح است; ولى مدیر کاروان نباید دروغ بگوید.

مسأله 1367ـ شخصى که قصد کرده تا پایان روز ترویه (هشتم ذى الحجّه) در مکّه اقامت کند، و به تصوّر این که از آغاز ورودش تا روز هشتم ذى الحجّه ده روز خواهد بود نمازهایش را تمام خوانده، سپس متوجّه مى شود که ده روز اقامت نخواهد داشت، باید نمازها را شکسته بخواند، و آنچه را تمام خوانده قضا کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای