6ـ حج و خمس
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1371ـ هرگاه شخصى هزینه حجّ دیگرى را بپردازد، و باذل اهل وجوهات شرعیّه نباشد، چنانچه یقین به وجود خمس در پول مزبور نباشد حجّ او اشکالى ندارد، و اگر یقین به وجود خمس در آن دارد، لازم است خمس آن را بپردازد.

مسأله 1372ـ هرگاه کسى بدون این که خمس مال خود را بپردازد به عمره یا حج برود، و پس از بازگشت متوجّه خطاى خود شود، حج یا عمره او صحیح است، ولى در اوّلین فرصت اقدام به پاکسازى اموال خود کند.

مسأله 1373ـ شخصى که حساب خمسى ندارد هرگاه بخواهد به حج مشرّف شود باید به اموال خود رسیدگى کند. چنانچه تاریخ اوّلین درآمدش را بداند، آنچه از اموال و دارایى ها که بر مبناى اوّلین در آمد، سال بر آن گذشته خمس دارد، و اگر تاریخ اوّلین درآمد را نداند، آنچه در طول سال نزد او بوده خمس دارد، و آنچه مشکوک است خمس ندارد، و تخمیس لباس احرام کفایت نمى کند، بلکه باید تمام هزینه حج یا عمره تخمیس گردد. و بسیار بجاست که حجاج محترم از این فرصت الهى استفاده کرده و آنها که تا کنون تمام اموالشان را تخمیس نکرده اند خمس آن را بپردازند تا هم به وظیفه واجب خویش عمل کنند و هم مشمول برکات الهى شوند.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای