7ـ لقطه (گمشده) حرم
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1374ـ هرگاه حاجى چیزى در حرم پیدا کند، احتیاط واجب آن است که برندارد.

مسأله 1375ـ اگر لقطه (گمشده) حرم را برداشت، چنانچه قیمت آن کمتر از یک درهم(1) باشد مى تواند آن را تملّک و مصرف نماید، و اگر تملّک نکرد و کوتاهى ننمود ضامن نیست، ولى اگر بدون قصد تملّک آن را نزد خود نگاه داشت، و در نگهدارى آن کوتاهى و تفریط کرد، ضامن است، و اگر قصد تملّک کرد و قبل از آن که آن را مصرف کند صاحبش پیدا شد، باید آن را به صاحبش بازگرداند.

مسأله 1376ـ هرگاه لقطه حرم را، که یک درهم یا بیشتر ارزش دارد بردارد، باید اگر مى تواند آن را به شخصى مطمئنى بسپارد تا یک سال در جستجوى صاحبش باشد و اعلام کند(2)، و اگر بعد از یک سال صاحبش پیدا نشد، و امیدى به پیدا شدن صاحبش ندارد، آن را صدقه مى دهد، ولى چنانچه پس از صدقه دادن، صاحبش پیدا شود و راضى به صدقه نگردد، احتیاط واجب آن است که قیمت آن را به او بدهد، و در هر حال تملّک چنین لقطه اى جایز نیست، و چنانچه تملّک کند مالک نمى شود، و ضامن آن است، و اگر از ابتدا نسبت به پیدا کردن صاحبش کاملاً مأیوس باشد مى تواند بلافاصله آن را به شخص نیازمندى از طرف صاحب اصلى صدقه دهد.

مسأله 1377ـ هرگاه زائرین در مکّه یا مدینه پول سعودى پیدا کنند، و ندانند که متعلّق به زوّار ایرانى است یا غیر ایرانى، در صورتى که از یافتن صاحبش مأیوس باشند، احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقیرى صدقه دهند.

 


1 . یک درهم 6/12 نخود نقره سکّه دار است، که قیمت فعلى آن حدود 400 تومان است.

2 . چنانچه از روزى که آن را پیدا کرده تا یک هفته هر روز، و پس از آن تا یک سال هفته اى یک بار، در محلّ اجتماع مردم اعلام کند، کافى است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای